15. září 2005

Příspěvek pro konferenci „ O strategii radikální evropské levice a cestě k socialismu"

Vážení soudruzi, 

chtěli bychom poděkovat Komunistické straně Čech a Moravy za pozvání na tuto zajímavou konferenci. 

Výměna názorů a spolupráce mezi komunistickými stranami je, podle našeho názoru, podstatná pro podporu akce levice, proti-neoliberálních, antikapitalistických, antiimperialistických sil a aliancí. Jak víte, za účelem zlepšení našeho přispívání ke spolupráci a společné akci komunistických stran, přijal 17. sjezd naší strany zvláštní rozhodnutí. 

Téma agendy je dle našeho názoru ve skutečnosti velmi úzce propojeno s otázkou aliancí komunistů s dalšími antikapitalistickými, antimonopolistickými silami. Soustřeďujeme na tuto otázku všechno své úsilí, neboť v rámci dnešních podmínek v naší zemi ale podle našeho názoru obecněji v Evropě, jak se ukázalo referendy ve Francii a v Nizozemsku ale i antikomunistickými útoky zesílenými tento rok v souvislosti s výročím nad nacismem, je tato otázka velmi důležitá pro rozvoj politiky a boje naší strany na domácí, evropské jakož i mezinárodní úrovni. Tato otázka je neoddělitelně svázána s každodenním bojem, ale i s naším konečným cílem – socialismem. 

Naše pozitivní ale i negativní zkušenost začíná s utvořením strany, jež vždy věnovala zásadní pozornost aliancím s širšími silami. Na základě této zkušenosti máme za to, že základním kamenem jakékoli politiky aliancí pro komunistickou stranu, podmínkou reálného příspěvku širší „radikální levici“, boje proti imperialismu a monopolnímu kapitálu, na jejímž utváření je samozřejmě nezbytné pracovat, je obrana a rozvoj vlivu a role komunistické strany. Mnohokrát jsme měli příležitost konstatovat, jak velká je cena pro pracující, pokud se strana rozpustí či opustí marxisticko-leninské principy kvůli „usnadnění“ širší levicové aliance. 

Jak víte, naše strana rozpustila od roku 1958 v Řecku své organizace za účelem vytvoření levicového bloku nazvaného „Řecká demokratická levice“. Toto spojenectví s účastí i komunistů ale ne s jasným programem nebylo schopno přes zisk 28% v parlamentních volbách připravit odpovídajícím způsobem pracující, členy a obecně pokrokové síly na to, aby čelili fašistické juntě v roce 1967. 

Žel, nebylo věnováno dostatek pozornosti ani této důležité otázce, nezbytnosti mít za všech okolností záruku pro nezávislou politickou roli strany byl věnován rovněž dopis, kdy se v roce 1989 některé kádry strany opět pokoušely rozpustit stranu s argumentem, že pouze takto je možné budovat a zvyšovat vliv „Koalice levice a pokroku“ [Synaspissmos]. Pozdější vývoj ukázal, že opak je pravdou. Jakýkoli ústupek, jakékoli odchýlení od nezbytnosti, aby komunistická strana v praxi demonstrovala svoji roli, jak uvedl Marx a Lenin, byla těžce placena v odborech, v hnutích rolníků a mládeže, v místním zastupitelstvu a v národním parlamentu, v protiválečném hnutí. 

Tyto síly vyhlašující konec komunismu a prohlašující se za reprezentanty „nové, moderní, nedogmatické levice“ prosazovaly naprosté podřízení se rozhodnutím sociální demokracie a velkého evropského kapitálu. Není tedy náhodou, že tyto síly stály v čele antisocialistických antikomunistických kampaní po událostech v roce 1989 v evropských socialistických zemích a byly mezi zakladateli Fóra nové evropské levice [NELF] v roce 1989. Současně výslovně vyloučily z NELF, jak prohlašovaly, „dogmatické a nacionalistické“ strany PDS z Německa, Francouzskou komunistickou stranu, Portugalskou komunistickou stranu, Rifondazione, Komunistickou stranu Řecka a všechny komunistické a dělnické strany z bývalých socialistických zemí. Ve jménu „jednoty levice“ tyto síly ve skutečnosti napomohly kapitalistické restrukturaci prosazované vládou PASOK, schválily Maastrichtskou smlouvu, rozšíření EU a NATO, evropské síly rychlé reakce, rozhodnutí NATO v Bosně, Hercegovině a Kosovu, válku „proti terorismu“ a mnoho dalších sporných otázek. To je podle našeho názoru vysvětlení, proč NELF nikdy nezískala masový vliv a podporu antikapitalistických, radikálních sil a hnutí v Evropě. Nikdy nebylo pro NELF možné, aby zaujala komplexní pokrokové stanovisko k jakékoli důležité otázce v Evropské unii či v širším kontextu. 

Na druhé straně jsme přesvědčeni, že pro komunisty není dostatečné pouze se odkazovat ke komunistické identitě, nýbrž být schopni v praxi bránit marxismus-leninismus a proletářský internacionalismus. Je povinností strany umožnit našim soudruhům hrát činnou úlohu každý den a bojovat proti oportunismu na národní a mezinárodní úrovni. 

Jsme přesvědčeni, že musíme rovněž provádět protiútok na ideologické frontě. Musíme strhnout masku mýtu tak zvané globalizace. Je důležité, aby se lidé nenechali chytit do používání netřídních pojmů. Podle našeho názoru závisí budoucnost hnutí významně na posilování a převažování antikapitalistických prvků uvnitř hnutí, ať už se zkonsolidují a zajistí jasnou antiimperialistickou orientaci či nikoli. 

Podle našeho názoru je také důležité vyvrátit mýty kolem kapitalistické integrace, jež podceňují, ať vědomě či ne, účinky nerovnoměrného vývoje a mezi-kapitalistických rozporů, jež ignorují okruh zemí, jejichž zájmem je klást odpor proti vztahům závislosti a nerovnosti a jež jsou odsouzeny být členy a spojenci imperialistických aliancí. 

Je třeba, abychom se angažovali v protiofenzívě za nutnost socialismu, je třeba, abychom vytvářeli projekt naší vědecké světové teorie a principů marxismu-leninismu bez překážek způsobených porážkami či chybami a odklony, jež byly zaznamenány v minulosti. 

Vážení soudruzi, 

Podle nového programu naší strany, vypracovaného v roce 1996 na 15. sjezdu, máme v naší zemi dosáhnout následujících úkolů: 

Upevnit a dále rozvinout komunistickou identitu naší strany a socialistickou perspektivu pro naši zemi. 

Vypracovat vhodnou politiku aliancí, jež tomu bude sloužit, při zohlednění nových podmínek jakož i zkušenosti, již naše strana nashromáždila během svých dějin více než 80 let. 

Nové podmínky, jež musíme vzít v úvahu, zahrnují změnu v rovnováze sil na světové úrovni, vývoj ve světovém imperialistickém systému a pozici Řecka v tomto systému. 

Na 15. sjezdu Komunistické strany Řecka jsme přijali hodnocení, jež praví, že před Řeckem a jeho lidem se otevírají dvě cesty: na jedné straně cesta přizpůsobování, inkorporace do imperialistického světového pořádku, a na straně druhé cesta odporu a skoncování s touto politikou. Strategie aliancí strany dosáhla vrcholu v návrhu ustavení společensko-politického spojenectví ve formě anti-imperialistické, anti-monopolistické demokratické fronty. Tato lidová fronta by sdružila sociální a politické prvky a síly shodující se v tom, že boj musí být veden ve směru opozice vůči zájmům monopolního kapitálu a imperialistických aliancí. 

Na 16. sjezdu Komunistické strany Řecka, jenž se konal v prosinci 2001, jsme tento návrh propracovali dále určením hlavních sjednocujících prvků v této alianci, jimiž jsou koncept lidové ekonomiky a koncept lidové moci, a načrtli jsme cestu, jak ji budovat. Dále jsme vyjasnili vztah fronty se socialistickou perspektivou a otázky moci. 

Koncept lidové fronty 

Lidová fronta bude založena na sociálním spojenectví mezi dělnickou třídou a maloburžoazní vrstvou, které, v jejich společném zájmu a při překonávání jejich rozdílů, spojí své úsilí v boji proti jejich společnému protivníku, monopolům a imperialismu. Bude založena na dialektickém vztahu a interakci společenských a politických sdružení. Bude čerpat svoji sílu hlavně z rozvoje třídního boje a z procesů přeskupování, jež to přinese na společenské a politické úrovni. A v opačném směru, fronta přinese novou dynamiku třídnímu boji a hnutí za změny v rovnováze sil. 

V rámci lidové fronty budou působit heterogenní společenské a politické síly s rozdílnými sociálními statusy a ideologickými a politickými postoji: 

Sociální hnutí dělnické třídy a maloburžoazní vrstvy. 

Hnutí mládeže, za ženská práva, hnutí za vzdělání, zdravotní péči a sociální politiku, odborářské hnutí, hnutí za demokratická a občanská práva a svobody, za práva migrantů, za ochranu životního prostředí. Antiimperialistické hnutí za mír, hnutí na poli kultury, sportu, výzkumu, vědy a boje proti drogám. 

Řecká společnost jako celek, v opozici proti zájmům monopolů a imperialistických organizací; společenské a politické veřejné osobnosti, vlastenci, demokraté a pokrokoví muži a ženy, kteří souhlasí a chtějí působit ve prospěch lidových zájmů a proti monopolům a imperialismu. 

Používáme pojmu lidová fronta či lidová aliance, abychom ukázali charakter hnutí, nezbytnost získat nejen důvěru většiny lidu, nýbrž také přispět k tomu, aby lidové síly vystoupily do čela. 

Jakýkoli rozdíl, jenž může vzniknout v otázkách taktiky a strategie, bude řešen dialogem, respektujícím nezávislost a odlišné úhly pohledu zaujímané každou součástí fronty, konfrontováním odlišných pohledů v průběhu boje, účinkem, který bude mít změna poměru sil ve prospěch lidového hnutí ve společnosti. 

Komunistická strana Řecka zachovává svoji nezávislost, právo, jež uznává ve vztahu ke všem silám, jež tvoří frontu. Nezávislost KSŘ není v protikladu s její rolí v rámci fronty. Nevylučuje zvláštní odpovědnost strany za udržování jednoty a soudržnosti fronty; naopak, je garantujícím faktorem. 

Lidová moc a lidová ekonomika 

Pro utváření fronty podle našeho názoru není dostatečné mít společnou činnost založenou na společných či podobných pohledech na současné velké otázky. Musí existovat i určitá míra shody na obecném směru řešení problémů, která bude vyjádřena v programovém rámci pro lidovou ekonomiku a lidovou moc. Podmínkou pro rozvoj lidové ekonomiky je, že zdroje a základní, centralizované výrobní prostředky přejdou do společenského vlastnictví, a proto musí být odstraněna finanční nadvláda monopolů a vlastnictví velkého kapitálu. 

KSŘ za základy lidové ekonomiky považuje: 

Společenské státní vlastnictví základních a centralizovaných výrobních prostředků 

Výhradně veřejné, bezplatné systémy vzdělávání, zdravotní péče, sociálního zabezpečení přístupné všem 

Centrální, celostátní mechanismus plánování a správy ekonomiky, který bude mobilizovat zespolečenštěné, centralizované výrobní prostředky, pracovní sílu a zdroje; bude využívat každé možné konstruktivní ekonomické mezinárodní spolupráce na základě vzájemné výhodnosti 

Lidová ekonomika předpokládá vystoupení země z mezinárodních imperialistických organizací 

Lidová fronta musí mezi potlačovanými lidovými silami propagovat myšlenku, že prosadit se na úrovni moci je nejen nezbytné ale i realistické. Fronta předkládá konkrétní návrh stran toho, jaký druh moci požaduje. Tato moc musí být zcela postavena proti monopolům a musí sloužit zájmům lidu. 

Věříme, že idea lidové moci může fungovat jednotně, dokud obsahuje prvky, které ji jasně oddělují od současné formy moci buržoazní v jakékoli její podobě. 

Poskytne základ pro utvoření všelidové ekonomiky, společného vlastnictví a společenské kontroly pracujícím lidem. Bude následovat politiku nezávislosti na mezinárodních imperialistických organizacích a osvobodí zem od formálních závazků k nim. 

Také věříme, že lidová moc je mocí socialistickou, jež je jedinou formou moci, která může lid osvobodit od pout monopolů, od imperialistického útlaku a závislosti. Přesto neshledáváme, že toto je nezbytný předpoklad pro utvoření Fronty, která nebude tvořena na základě souhlasu se socializmem. Každá síla, která je součástí fronty, si ponechá svůj vlastní náhled na podstatu moci. Uvnitř i vně Fronty síly, ze kterých je složena, budou rozvíjet svůj vlastní osobitý koncept povahy a forem všeobecné moci, jestliže tato nezůstane stát na cestě společné akce, ani nebude ohrožovat úroveň shody dosažené v obecném směru boje proti monopolům a imperializmu. 

Fronta a socializmus 

Protiimperialistická antimonopolní demokratická fronta, v podmínkách revoluční situace, by mohla rozvíjet vlastnosti revoluční fronty bojující za převzetí vlády monopolů, připravena a schopna vystřídat všechny formy boje. Uvnitř tohoto procesu vzniknou nové všeobecné instituce, které mohou dosáhnout úrovně revoluční vlády. S vítězným výsledkem boje budou rysy revoluční vlády konsolidovány a stabilizovány jako vláda dělnické třídy a jejích spojenců, tj. diktatura proletariátu. 

Za podmínek akutního třídního střetu kombinovaného s velkým poklesem vlivu buržoazních stran a jejich spojenců, zvlášť pokud ještě nedozrály podmínky k revoluční změně společnosti, může vzniknout parlamentem založená vláda antiimperialistických, antimonopolních sil. Fronta musí získat výhodu této možnosti, kontrolu vlády a podporu politických opatření ve prospěch zájmů lidu. Budoucnost takové vlády bude záviset na tom, zda, při mobilizaci lidu, se ubrání reakci vládnoucí třídy, která se bude snažit buď ji svrhnout nebo neutralizovat; jestli uspěje, přispěje k dozrání a spuštění revolučního procesu. 

Utvoření Fronty 

Naše strana bere v úvahu, že dnes ještě nejsou v Řecku další organizované politické formace, které mohou přispět k vybudování Fronty. V důsledku toho je naší prioritou v této etapě pomoci v utváření Fronty s konsolidací společenských sil. K tomu určujeme množství všeobecných podmínek, jako je rozvoj třídně orientovaného odborového hnutí a posilování dalších základních hnutí; to pomůže významným existujícím silám se přidat k boji. 

Samozřejmě nejsme pasivními pozorovateli; pokračujeme v našich politických iniciativách, když klademe prioritu na úroveň sociálních sil, aby se vytvořily podmínky ke změnám v jejich rovnováze. Pomáháme zrání podmínek nezbytných k sestavení Fronty tvořením jednotlivých linií boje kolem antimonopolních, antiimperialistických cílů. To nám dává příležitost srazu se společenskými a politickými silami, sociálně-politickými prvky, a ověřovat v praxi, zda můžeme se všemi cíli souhlasit či ne. 

Boj proti přestavbě kapitalizmu, uvnitř odborového hnutí dělníků. Máme již v této oblasti velmi dobrou zkušenost s „Dělnickou bojovou frontou“ (Workers Militant Front; PAME), která vyjadřuje třídně uvědomělé odborové hnutí a je podporována nejen KS Řecka, ale i dalšími politickými silami a seskupeními. 

Jednotná fronta boje proti NATO, proti imperialistickým intervencím, jaderným zbraním, silám rychlého nasazení, na podporu práv na národní a politickou nezávislost. 

Fronta akce na obranu demokratických svobod, práva na stávku a účasti v bojích; proti domácím i mezinárodním silám útlaku. 

Mobilizace sil z řad dělnické třídy, mládeže, všech hnutí, lidí kultury a umění, aby se začala měnit intelektuální i kulturní atmosféra. 

Koordinace a spolupráce s antimonopolními, antiimperialistickými, radikálními pokrokovými silami na regionální i mezinárodní úrovni, která má jako výchozí bod společný boj dělníků proti NATO, militarizované EU, proti aparátům teroru a nátlaku. Mezinárodní dimenze boje musí být prezentována ve všech aspektech a vyjádřeních. 

Už jsme získali některé dobré výsledky spolupráce v bojích proti NATO, proti imperialistickým válkám a intervencím; v bojích dělníků a rolníků, v boji za vzdělání, demokracii a občanská práva. Ve všech volebních střetech 1/3 zúčastněných na našich kandidátkách nebyla členy naší strany. Samozřejmě, všechny akce a jednotlivé fronty ještě nemohou ustanovit Frontu, ale zasejí sémě. Postoupí o stupeň nebo jinými pozitivními akcemi směrem v výstavbě. 

Vztah mezi národním a mezinárodním a úloha komunistů 

Nepovažujeme za korektní pohled, že boj na národní úrovni se stává přežitým, že řešení mohou existovat jen na základě boje v celosvětovém rozměru, který přinese souběžné celosvětové výsledky. Nepřítel ví, že národní bitevní pole nemůže být zrušeno pod záminkou takzvané globalizace; proto se snaží integrovat a podmanit si je ke své vlastní imperialistické politice. Je jasné, že dnes internacionalizace třídního boje, boje proti imperializmu i boj za socializmus získává na váze. Také je dnes zřejmé, že je pro nás potřebné vést souběžné koordinované údery v centrech imperializmu. 

Nicméně internacionalizace boje nemůže přinést výsledky, dokud nebude existovat na národní úrovni silné lidové hnutí, dělnické hnutí s třídní orientací, silná KS s korektní politikou spojenectví, která může vést k řešení otázky moci a k vyloučení země z mezinárodního imperialistického systému. Obtíže a slabé stránky, které tu jsou, by neměly být přetvořeny do teoretických konceptů, navrhujících, aby se na národním poli vše přešlo nebo že národní pole už vyšlo z módy. Nerovnoměrný vývoj dnes sílí; proto bude boj také mít nerovnoměrný kurs. Důležité je, že hnutí na národní úrovni učiní tolik vzestupných kroků, kolik jen mohou k dosažení významných změn a přeměn a toto může přinést okamžik zlomu v mezinárodní rovnováze sil. 

Právě proto, že internacionalizace boje dnes stále získává na váze, podporujeme koordinaci dělnických a komunistických stran; je pro nás velmi důležité bojovat za rozvoj širokého kritického pole komunistického hnutí, ale též, obecněji, protiimperialistického boje, tak aby byla prosazována mezinárodní podpora a solidarita. Také věříme, že my, komunistické a dělnické strany, protiimperialistické síly, radikální síly, existující po celém světě, musíme vážněji zaručit podporu existujících mezinárodních hnutí nebo tvorbu hnutí nových, spuštění iniciativ při formování mezinárodních organizací; to je obzvlášť pravdivé teď, když imperialistické aliance rozvíjí takzvané „všudypřítomné nevládní organizace“, z nichž mají velkou část pod kontrolou nebo na své straně. My musíme přispět ke koordinaci boje třídně orientovaných odborových hnutí a organizací uprostřed kapitalistické přestavby. Internacionalizace boje bez základu ve třídně orientovaném dělnickém hnutí je téměř nemožná. 

Problémem zvláště důležitým je podle našeho názoru čelit útokům proti komunistické ideologii, komunistické identitě a komunistickému hnutí, snahám zkreslovat dějiny a deformovat výsledek vítězství lidu nad fašizmem, všem útokům proti historickým úspěchům socializmu ve 20. století. Vinou zhoršení sociálních podmínek miliónů lidí a selháním „naprosto demokratických slibů“ především v bývalých socialistických zemích, ale i v západní Evropě, máme za to, že tento typ útoků, ideologických i politických, bude sílit. Aktivní role hraná komunisty v protestních hnutích, ale také fakt, že jediní komunisté byli schopni plánovat a navrhnout skutečně lidskou alternativu nelidské kapitalistické společnosti, jsou důležitými prvky pro vývoj třídně orientované politické soudržnosti a větší všeobecné síly. 

Útoky se budou též stupňovat v důsledku faktu, že při zvládání požadavků na zaměstnanost, rozvoj, sociální pokrok a práva selhala nejen „čistá“ neoliberální politika, ale také celá sociální demokracie, levý střed i řešení „třetí cestou“, prosazované po rozpadu socialistických států v Evropě. Myslíme si, že je iluzí doufat, že sociální demokracie v Evropě, nebo jiné síly, které neodporují moci velkého kapitálu a kapitalistické integraci propagované EU, se vrátí zpět k takzvanému „sociálnímu státu“ nebo k sociálním opatřením schopným soustředit na vyšší úrovni enormní pozornost na zdraví, techniku a znalosti se souhlasem konzervativních sil. Je iluzí snažit se nalézt „antineoliberální“ neokeynesiánská řešení v mezích nařízených takzvanými čtyřmi svobodami Maastrichtu a dogmatem konkurenčnosti. To není možné jednoduše pro absolutní platnost zákona nerovnoměrného vývoje kapitalizmu, zákona, který nejen nebyl narušen integračním procesem EU a jejími „fondy soudržnosti“, ale naopak se stával víc a víc výraznějším. Proto považujeme za životně důležité podporovat mezinárodní i regionální hnutí proti NATO a mezinárodním monopolům, proti militarizaci Evropy, proti antiraketovému systému USA, proti jaderným zbraním, imperialistické intervenci a vojenské okupaci, proti změnám národních hranic. Boj proti zákonům, které, pod záminkou boje proti terorizmu, vedou k vytvoření osobních záznamů o každé osobě, k potlačování hnutí, obžalobám, vraždám atd. Spolupráce se také může rozvinout do boje proti velmi vážným problémům, které po celém světě existují. 

Samozřejmě obranou vymožeností socializmu my komunisté musíme prohlubovat naši společnou analýzu chyb, selhání a deformací, ale ne z pozic nepřátel socialistické transformace společnosti, ne znásobením starých a „nových“ protikomunistických klišé, ale z hlediska shrnutí pozitivních i negativních zkušeností, na základě marxisticko-leninské teorie, analýzy a činů. Zvláště máme na mysli zhoršení rozporů kapitalizmu v jeho nejvyšší fázi – imperializmu. 

V tomto ohledu pokládáme za negativní vývoj utvoření Strany evropské levice (SEL). Nemyslíme si, že strana, která popírá komunistickou identitu a stěžejní úlohu hranou komunistickým hnutím a úspěchy socializmu, zasahuje do vnitřních záležitostí svých členů, se členy vyhlašujícími pronikavý antikomunizmus, nestaví se proti kapitalistické integraci EU, nezpochybňuje protidělnickou Lisabonskou strategii, strana, která hledá řešení k přežití návrhu evropské ústavy, koresponduje s požadavky protiimperialistických, radikálních, protikapitalistických sil. 

Skutečnost, že SEL si musí poradit s velmi přesnými podmínkami pokud jde o vliv, geografickou oblast, každoroční schvalování reakcionářskou většinou Evropského parlamentu a závazek limitovat akce v rámci hrozeb EU, není podle našeho názoru vedlejším problémem. Ve skutečnosti iniciátoři SEL zavrhují zásadní postoj Marxe a Lenina, že dělnická třída potřebuje svou vlastní nezávislou politickou stranu. 

Proto naše strana protestovala proti všem opatřením namířeným proti komunistům v Evropě, navrhovala v předvečer evropských voleb společnou platformu pro komunistické strany, podporovala iniciativu KSČM na společné vystoupení všech komunistických a levicových evropských stran, Evropskou konferenci při příležitosti 60. výročí konce II. sv. války a mnoho dalších iniciativ a myšlenek v tomto směru. Na jiné úrovni, ale se stejným cílem, se naše strana snaží přispět k růstu internacionální identity komunistického hnutí v nových podmínkách účastí na výročních setkáních ke specifickým teoretickým i praktickým otázkám. 

V tomto ohledu budeme nadále nabádat k setkávání komunistických stran, neboť cítíme víc a víc důležitost společného přístupu, z opravdu marxistického pohledu na všechny vývoje v EU i v Evropě jako společného základu pro silnější společné akce komunistických stran, dalších antiimperialistických sil, za rekonstrukci komunistického hnutí, třídně orientovaných odborů a dalších protikapitalistických hnutí. 

Pro širší možnosti spolupráce v Evropě shledáváme, že GUE/NGL, respektující svůj konfederační charakter a prosazující spolupráci se všemi evropskými komunistickými stranami a sociálním hnutím, může poskytnout prostor pro společnou akci různých sil. 

Drazí soudruzi, 

pro nás nebude nástin vize socializmu dostatečný, pokud nedokážeme pomoci v organizaci bojů, jež se dotýkají základů kapitalistického systému, na všech frontách: práce, vzdělání, sociální politiky, kultury, sportu, životního prostředí a médií. 

Spojenectví tohoto typu poskytnou lidem možnost ohraničit dopady kapitalistické krize, a též získat nějaké ústupky; nejdůležitější je, že dává možnost protiútoku s konečným vítězstvím jakožto cílem. 

Atény, 5. září 2005 

Ústřední výbor Komunistické strany Řecka