19. ledna 2007

Ne čestné ceny a pocty těm, co pronásledují komunisty

Demonstrace zorganizovaná aténskými organizacemi KS Řecka a Komunistické mládeže Řecka odsuzující antikomunizmus uspořádané u příležitosti ocenění prezidenta České republiky aténskou městskou radou, demonstrace odsuzující antikomunistickou hysterii se uskutečnila včera ráno z iniciativy aténských organizací KSŘ a KMŘ před radnicí v Aténách, kde na základě rozhodnutí městské rady byla předána Zlatá čestná plaketa města Atén prezidentu České republiky Václavu Klausovi. 

Stovky mladých a pracujících se shromáždily již časně ráno na náměstí Omonia, kde promluvil Spyros Chalvatzis, člen Předsednictva ÚV KSŘ a člen Zastupitelstva v Aténách. Mimo jiné podtrhl:

„Vláda České republiky přijala rozhodnutí zakázat činnost KSM. Byly zahájeny aktivity namířené proti KSČM. Opatření, která jsou přijímána proti komunistům, neskončí zde, ale budou předstupněm dalších obecnějším protilidových opatření. Ve stejné době v pobaltských zemích jsou označováni spolupracovníci nacistů jako osvoboditelé a hrdinové... Tato opatření otevírají cestu diktatuře kapitálu, tvrdým opatřením v pracovních vztazích, ve zdravotnictví, ve vzdělání, v sociálním a zdravotním zabezpečení a pojištění.“ 

Během demonstrace pozdvihli shromáždění transparent s nápisem v řečtině, angličtině a češtině: „Antikomunismus neprojde!“a vykročili směrem k náměstí Národního odboje. Tam „přivítali“ plni "zápalu" prezidenta ČR, skandujíce po celou dobu předávání ceny hesla, dokud se dotyčný a jeho doprovod nevzdálil. „Ne čestné ceny pro ty, co pronásledují komunisty". "Solidarita s českým lidem, pryč s imperialistickým novým uspořádáním světa“ a „Ruce pryč od komunistů.“ 

Spyros Chalvatzis vysvětlil, že „aténští pracující a mládež demonstrují v tuto chvíli proti prezidentovi rádoby demokratické ČR, neboť vláda této země zakázala činnost KSM a započala s aktivitami namířenými proti KSČM“. Také podtrhl, že „antikomunismus, který dnes narůstá v rámci EU, nachází živnou půdu v podobných antikomunistických opatřeních zemí členů. Pokaždé, když byla přijata opatření proti komunistům, otevřely se tak cesty k obecnějším opatřením namířeným proti pracujícím, proti lidu.“ 

Na závěr řekl, že „nejenom my, komunisté, ale také všichni pracující, pokrokoví lidé, demokraté, jsme přesvědčeni, že bude učiněna přítrž těmto antikomunistickým opatřením.“ 

Politiku české vlády mající souhlas Rady EU odsoudil na půdě evropského parlamentu jeho poslanec za KSŘ Jorgos Tussias. 

Výmluva, že Rada EU není kompetentní ani zodpovědná za pronásledování KSM ze strany vlády této země, ani obecněji za kriminalizaci lidových svobod v členských zemích, potvrzuje, že údery na práva pracujících se uskutečňují za podpory samotné EU a za spolupráce s vládami jednotlivých zemí. 

To vyplývá z odpovědi Rady na otázku europoslance Jorgose Tussiase, ve které poznamenal následující: „Ministr vnitra ČR 12. října 2006 přistoupil k arogantnímu rozhodnutí postavit mimo zákon a rozpustit KSM ČR, neboť ve stanovách této mládežnické organizace se uvádí, že bojuje za „zespolečenštění výrobních prostředků“. Hodnotí Rada, že toto rozhodnuté české vlády stojí v rozporu se základními právy a svobodami, kriminalizuje a zakazuje ekonomické a ideologické postoje, svobodné hlásání idejí, svobodnou činnost politických mládežnických organizací a stran? Odsuzuje tato opatření? Jak hodnotí fakt, že se množí fenomény omezování svobodného šíření idejí a činnosti politických organizací ze strany vlád členských zemí EU?“ 

Tato uhýbaná odpověď v podstatě ochraňuje své politické spojence. Výhružky namířené proti KSM, memoranda uctívající fašisty a spolupracovníky nacistů v celé řadě bývalých socialistických zemí východní Evropy, snahy, aby evropská politika byla zaplombována antikomunistickým memorandem Rady Evropy, sestavení komise, která zkoumá zákonnost KSČM, narazily na silný lidový odpor na mezinárodní scéně, neboť představují pokus přepsat historii a snahy oslabit komunistické hnutí. 

Rada EU zasahuje pouze tam, kde je ohrožen její třídní zájem – tedy kapitálové zisky. Zasahuje ekonomicky, politicky, vojensky na úkor pracujících, aby tak zajistila zájmy globálního kapitálu. Je zřejmá dvojakost jejích prohlášení o lidských právech. 

Europoslanecká skupina KSŘ vyjadřuje internacionální solidaritu s KSM. Současně vyzývá dělníky, mládež, obecně všechny pracující naší země, aby prakticky vyjádřili svou solidaritu aby zastavili pronásledování a opatření namířená proti KSM, proti KSČM, obecně proti dělnickému hnutí. (Následuje upozornění redakce, že pokračuje sbírání podpisů proti zákazu KSM ČR na adrese http//4ksm.kke.gr//, kde již stovky lidí vyjádřili jejich nesouhlas s tímto nepřijatelným rozhodnutím). Podpis každého jednotlivce pro nás znamená další praktický důkaz internacionální solidarity a podpory pronásledovaným mladým českým komunistům. 

Ať je učiněna přítrž „honu na čarodějnice“ - otevřený dopis prezidentu Klausovi 

Otevřený dopis prezidentu ČR Václavu Klausovi zaslala organizace Demokratické shromáždění za národní svobodu a solidaritu. Žádá prezidenta, aby uplatnil svoji autoritu a zastavil pronásledování komunistů ve své zemi. Podtrhuje, že tento současný „hon na čarodějnice“ představuje hrubé do očí bijící porušení základních práv a svobod a není přijatelné žádným demokraticky smýšlejícím člověkem. 

Konkrétně v textu dopisu stojí „Demokratické shromáždění vítá českého prezidenta a zdůrazňuje, že pro řecký národ jsou charakteristické přátelské pocity k českému lidu, neboť v těžkém období pro naši zemi velkoryse poskytl svou pohostinnost a pomoc našim pronásledovaným bojovníkům, členům demokratické řecké armády.“ 

Dále připomíná jednak těžké, hrdinské zápasy řeckého lidu za demokracii, mír a společenský pokrok, ale rovněž ohromný příspěvek československého lidu k antifašistickému boji v čele s komunisty. „Tisíce obětí nacistického běsnění také ve vaší zemi zpečetily tyto zásluhy. Bez pochyby mezinárodním symbolem tohoto boje je hrdinný slavný novinář a intelektuál, komunistický vlastenec Julius Fučík“, uvádí se v dopise. 

Dopis pokračuje: „To je důvod, pane prezidente, proč jsme velmi citliví a nemůžeme zůstat apatičtí k tomu, co se děje v zemi, jíž jste prezidentem, kde převládá duch arogantního revanšismu doprovázeného konkrétními nepřijatelnými praktikami". Tyto praktiky mimo jiné jsou: 

· zákaz činnosti KSM 12. 10. 2006, a to dokonce vládou, která odstoupila pouze den předtím. Zákaz pod záminkou, že program KSM prosazuje společenské vlastnictví základních výrobních prostředků. 

· obecně pronásledování komunistů, snahy zakázat KSČM a nakonec sestavení komise, jejímž úkolem je uskutečnit tento cíl. 

„Není pochyb, že jde o do nebe volající hrubé porušení základních práv a svobod, s čímž se nemůže smířit žádný demokraticky smýšlející člověk. To je důvodm, proč je pro nás složité pochopit rozhodnutí většiny aténské městské rady předat vám Zlatou plaketu, vysmívajíce se tak demokratickým právům naší země.“ 

Dopis Demokratické shromáždění uzavírá tím, že žádá od prezidenta, aby uplatnil svůj vliv k zastavení tohoto „honu na čarodějnice", který se rozvíjí v jeho zemi, aby zrušil, resp. přispěl ke zrušení rozhodnutí o zákazu KSM. 

Rizospastis 23. a 24. listopadu 2006

Překlad: V. Klontza-Jaklová

Zdroj: http://www.ksm.cz/ze-zahranici/ne-cestne-ceny-a-pocty-tem-co-pronasleduji-komunisty.html