5. září 2008

Bezpečnost, jakou nabízejí USA a NATO, je falešná

1. Krvavou válku v Jižní Osetii zahájila na žádost USA a NATO vláda Gruzie, která je pod jejich kontrolou, s využitím dobře známých rozporů mezi Gruzií a Ruskem. Byla to další epizoda ze série teroru zaviněného zesilováním rozporů mezi imperialistickými mocnostmi v široké oblasti, rozkládající se od severní Afriky k Antarktidě a od Balkánu po Kavkaz a Kaspické moře. 

Konkurence mezi USA, EU, Ruskem i dalšími regionálními mocnostmi v imperialistické pyramidě se rozvíjí s cílem zvýšit superzisky monopolů tím, že budou kontrolovat bohaté surovinové zdroje, ropovody a plynovody, trhy a sféry vlivu.

Takto eskaluje nebezpečný konflikt na takzvaném Velkém Středním východě . Tento vývoj souvisí s okupací Iráku a Afghánistánu, ale také s přípravami války proti Íránu, a může vyústit v dominový efekt zasahující náš region, dokonce naši zemi.

EU a většina jejích členských států, které jsou též členy NATO, ruku v ruce spolupracují s USA a mezi sebou soutěží o podíl na kořisti. Dokonce se snaží držet otěže v řadě regionů, jak demonstrovaly svým vměšováním do kavkazské krize Francie a Německo. Zároveň se zvyšují rozpory uvnitř EU co se týká postojů vůči Rusku. 

2. Ostatní politické síly v naší zemi, jež oslavovaly svržení socialismu v Evropě a rozpad SSSR, se prokazatelně mýlily. Vývoj vyvolal jen bolest, krev a utrpení desítek milionů pracujících žijících na území bývalého SSSR. Také přinesl všeobecný úpadek života a práv milionů pracujících po celém světě. Cesta k restauraci kapitalismu, k integraci těchto zemí do globální kapitalistické ekonomiky, byla vydlážděna mrtvými z mezinárodních konfliktů zaviněných imperialistickými mocnostmi, které soupeří o kontrolu bohatství v regionu a o vyšší vykořisťování pracujících. 

Nerovnoměrný vývoj kapitalismu vedl během posledních let ke vzniku a posilování nových globálních ekonomických sil s vysokou mírou ekonomického růstu, jako je Rusko, Čína, Indie a Brazílie. Tyto síly uplatňují svůj podíl na světovém trhu a způsobují závažné přeskupení nových globálních ekonomických sil na globální imperialistické šachovnici. Jejich ekonomický růst je nezbytně následován nárůstem jejich politické a vojenské moci. Vede to k zostřování soutěže s předními mocnostmi současnosti, jako USA a EU a ke tvoření nových os a protios . 

3. USA se snaží udržet si svoji hegemonistickou pozici, všeobecně i specificky, ve vztahu k Rusku. Rozmisťování takzvaného protiraketového štítu v Polsku a ČR má za cíl zvrat současné jaderné rovnováhy sil s Ruskem. Tento posun nevyhnutelně přinese odpověď Ruska. Vystupňuje závody ve zbrojení s negativními dopady na lid. Zároveň USA prosazují militarizaci kosmu, další expanzi NATO na Balkán a k zemím bývalého SSSR a rozprostření nové sítě vojenských základen, aby obklíčily a oslabily Rusko. 

Pracující v naší zemi by neměli mít žádné iluze o úloze dnešního Ruska, protože to se třídním i společenským složením výrazně liší od SSSR. Dnešní kapitalistické Rusko se stejně jako EU nemůže nikdy stát protiváhou USA ani faktorem mezinárodní rovnováhy a bezpečnosti, neboť obě mocnosti jsou utvořeny ze stejného materiálu - krutého třídního vykořisťování a nespravedlnosti, nadvlády kapitálu a utlačování pracujících. Vládnoucí třída Ruska naráží na imperialisty z USA a EU jen proto, aby bránila zájmy vlastních monopolů. Zároveň je ochotná se s USA spojit pro větší vykořisťování dělníků, zbavení je jejich vymožeností a omezení jejich sociálních a politických práv. 

4. Řecko se stále víc a víc zapojuje do tohoto uzlu neustále sílících rozporů. Řecká buržoazie, jejíž zájmy jsou teď vyjadřovány vládou Nové demokracie, na jedné straně využívá, jak se zdá, všeho prospěšného z vedení ruské ropy a plynu přes Řecko, na druhé straně se aktivně podílí na imperialistických kampaních v Afghánistánu, na Balkáně, v Perském zálivu i kdekoli jinde coby aktivní člen NATO a EU a spojenec USA. Strany Nová demokracie a PASOK se snaží polapit lid do pasti prosazováním představy bezpečnosti , která je zemi domněle poskytována účastí země na plánech EU a NATO. Ostatní politické strany, konkrétně SYNASPISMOS a pravicové Lidové pravoslavné shromáždění (LAOS), mají podobný postoj, když prosazují potřebu podporovat imperialistický blok EU. 

Pracující by neměli mít důvěru v bezpečnost , jakou podle všeho nabízejí NATO a USA, neboť je prokazatelně falešná. Zkušenost dosud demonstruje, že nejen nenabízejí bezpečnost, ale oživují faktory destabilizace a neutuchajícího utrpení národů! Účast naší země na dobrodružných euroatlantických plánech může vést k závažným lapáliím pro pracující, mládež a lidové vrstvy Řecka. 

Neurčité deklarace buržoazních sil o míru , jednáních a odpovědnosti jsou používány k zastření zraku lidu, aby mu imperialistické bloky vnutily své zájmy. 

5. Už je naprosto nezbytné učinit přítrž pasivitě a vyčkávání. Národy musí jít svou vlastní cestou, vytvořením skutečné protiváhy imperialismu v každé zemi. KS Řecka vyzývá pracující, drobné a střední rolníky, samostatně výdělečně činné osoby, mládež, antiimperialistické mírumilovné síly našeho lidu, aby podpořily politiku, která hlásá jasné NE imperialistickým volbám a závazkům, k válce štvoucím plánům, imperialistickým organizacím, vojenským základnám, a aby vydláždily cestu k míru, prosperitě, spolupráci lidu, socialismu; aby podpořily politiku a boj KS Řecka proti NATO a jeho novému rozšiřování, proti antiraketovému štítu , za nezapojení Řecka do imperialistických válek a operací proti jakémukoli národu světa, proti účasti na takzvaných mírových misích (bez ohledu na to, jak budou v budoucnu nazývány), za okamžité uzavření základny v Soudském zálivu na Krétě, za návrat všech řeckých jednotek, jež jsou za hranicemi, domů, za úplný odchod cizích jednotek z Afghánistánu, Iráku, zemí Balkánu, či odkudkoli odjinud. 

Situace se bude vyostřovat tak dlouho, dokud bude existovat soutěžení mezi imperialisty. Naděje lidu na mírový a bezpečný svět je ve skutečnosti spjata s bojem za porážku imperialistických plánů, vyvázání se z imperialistických pout, z imperialistických svazků, jako je NATO a EU, s budováním společnosti zbavené vykořisťování člověka člověkem.

Politické byro KS Řecka 

Překlad: Vladimír Sedláček