11. května 2012

Úvodní vystoupení A. Paparigy, generální tajemnice ÚV KKE, při tiskové konferenci 10. května 2012

Hodnocení Komunistické strany Řecka (KKE) se týká procedurálního klamání mandáty k pokusu o sestavení vlády, jež bylo součástí obecného plánu masové manipulace a odzbrojení lidí se zacílením na následující volby.

Proto, když byla KKE před volbami tázána, co by dělala v případě, že by dostala mandát k pokusu o zformování vlády, čestně a odvážně před lidmi prohlásila (bez ohledu na to, jaký dopad na hlasy by to mělo), že by okamžitě mandát odmítla. KKE uvedla, že se nebude účastnit žádné vlády pro buržoazní správu, s níž je objektivně spojeno protilidové východisko z krize. KKE si je velmi dobře vědoma pozice a praxe ostatních stran, že žádná z navrhovaných vlád, ať už ty ve prospěch "vyjednávání" [s EU a eurokapitálem, pozn. překladatele] či ty ve prospěch "dodatku" [k dohodám vyjednaným s EU, pozn. překladatele] a nového Memoranda nemůže vyřešit akutní problémy, ani se taková vláda nemůže vyjádřit potřeby lidu. To je obsah historické odpovědnosti, kvůli jehož vyvození nás Syriza kritizuje. My jí odpovídáme s tím, že to ona projevuje historicky nezodpovědný postoj vůči lidu.

Respektování institutu mandátu neznamená, že různé strany by měly konat zkušební pokusy s pokryteckými diskusemi a návrhy, když se jedna nebo více stran rozhodly neúčastnit se vlády, jestliže chtějí pro vlastní účely nové kolo voleb. Proč tedy například Syriza neřekla od počátku, že chce jednobarevnou vládu, aby se vyhnula této zoufalé hře, jež žel bude pokračovat dalších několik následujících dní?

Z tohoto důvodu jsme včera požádali o konání voleb, nikoli proto, že by volby představovali, jak se to obvykle říká, vrchol lidového vyjádření, řešení problémů lidu, ale abychom zastavili podvody. Směřujeme k volbám. Proto musí být lidé připraveni k akci a vyvodit závěry z tohoto procesu klamání. Probíhají divadelní hrátky. Ale i když v posledním okamžiku sestaví vládu, lidé by měli být ostražití, protože volby i tak budou "za rohem".

STARÁ A NOVÁ MODERNIZOVANÁ DILEMATA

Zároveň, podle našeho hodnocení, se pokoušela každá strana na základě získaného mandátu postavit do středu pozornosti lidí nová zavádějící dilemata tak, aby v případě nových voleb byli lidé zachyceni ve starých i modernizovaných dilematech "buď anebo" a to s tím cílem redukovat vytrvalost radikálních lidových mas tváří v tvář nátlakům.

Těmito [zavádějícími, pozn. překladatele] dilematy jsou:

ZA PRVÉ: euro anebo drachma, skutečností ovšem je, že lidé budou ožebračeni ať už s eurem či s drachmou

ZA DRUHÉ: řecké anebo evropské řešení, skutečností ale je, že věci budou řešeny především třídním bojem a střetem uvnitř Řecka a samozřejmě na evropské úrovni, ovšem nikoli vyjednáváními, ale posilováním evropského hnutí pracujících a lidového hnutí v boji proti EU a rozchodem s EU.

ZA TŘETÍ: Vynucované šetření anebo [podpora] rozvoje, ale skutečností je, že cesta kapitalistického vývoje v sobě obsahuje škrty v podmínkách zostřování kapitalistické soutěže a zostřování meziimperialistických rozporů.

ZA ČTVRTÉ: pravice anebo levice, Memorandum anebo AntiMemorandum, [lidem vnucované, pozn. překladatele] dilema, jež podle vývoje nabere i jiných forem - novou formu dvou [vývoj údajně rozhodujících, pozn. překladatele] pólů pravého středu - levého středu.

Tato dilemata, za něž Syriza nese velice vážnou zodpovědnost, marginalizovala a zastřela skutečné rozpory uvnitř Řecka a EU.

Skutečnou otázkou pro řecký lid je:

ŘECKÝ PRACUJÍCÍ LID NEZÁVISLÝ A OSVOBOZENÝ OD EVROPSKÝCH ZÁVAZKŮ NEBO ŘECKO ZAHRNUTÉ DO IMPERIALISTICKÉ EU? Skutečný rozpor uvnitř Řecka a v EU je mezi kapitalistickými podniky, monopolními podniky a zájmy dělnické třídy a živnostníků ve městě a na venkově, rozpor mezi vládní mocí lidu a mocí na udržování buržoazní třídy.

Zejména Syriza se svými pokračujícími mutacemi a se svým obecným programem se snaží používat levicovou fasádu k přesvědčení lidí, že kapitalisté a pracující mohou společně existovat a prosperovat. Skutečně požaduje společenskou podporu pro levicovou vládu s touhou přesvědčit lidi, aby zaujali postavení aplaudujícího publika, když lidé mají požadovat, mají monitorovat a být emancipovaní ve vztahu k vládě. Chce a priori uvalit na lidi snížené vyhlídky dilematem levice-pravice, v logice PASOKu v 80. letech. S jejím postavením dnes samozřejmě není věrnou imitací PASOKu, který tehdy používal hesla jako EHS A NATO JSOU JEDEN SPOLEK, PRYČ S AMERICKÝMI ZÁKLADNAMI. Napodobuje jeho taktiku, což má negativní důsledky pro lidi.

Každá ze stran, které měly odpovědnost mandátu k vládě, a ty, které se zúčastnily dialogu, využívali otevřených zásahů EU a MMF pro konsolidaci dilemat. Tyto ohavné zásahy nejsou nové nebo bezpříkladné. Existovaly již dříve v minulosti, existovaly otevřená a vyděračská dilemata během vlády Papandreoua a Papademosa a budou pokračovat po volbách bez ohledu na to, jaká vláda se tvoří. Zde se také ukázalo, že vláda, která tvrdí, že chce udržet Řecko v EU za každou cenu, nemůže jednat nebo znovu vyjednat prolidové východisko z krize, ve prospěch práv lidu. Nakonec podepíše rozhodnutí EU, nanejvýše bude pronášet drobné výhrady, jak to činil PASOK během svého prvního období vlády.

Jediný vlastenecký a prolidový postoj je jednostranné zrušení dluhu, boj o vyvázání se z EU a z jejího vydírání.

Tato vyděračská a zastrašující dilemata vytvářejí dva nové póly rotace dvou stan, které jsou naprosto neškodné pro podnikatelské skupiny, a nakonec užitečné pro EU, protože obě strany souhlasí s účastí v Evropské unii - a tedy se jí podrobují. Lidé nesmí posílit tyto dva póly svým hlasováním udržovat nebo je jakkoliv podporovat.

Vzájemným útočením se snaží stabilizovat a vložit do podvědomí lidí nevyhnutelnost asimilace do EU a následně do NATO a účasti na imperialistických válkách, ačkoliv o této věci nemluví, jako kdyby se to vůbec vlády, která bude zvolena, netýkalo. Není vůbec náhodné, že mezi různými návrhy a 5 body prosazovanými ve společnosti Syrizou, není zahrnuté ani jako osa ani v obsahu to, co bude delegace vlády Tsiprase dělat, až se bude účastnit na summitu NATO s tématem imperialistické strategie "inteligentní obrany", tedy s předmětem opatření a politik, činící tuto imperialistickou alianci pružnější a více smrtící. Připomínáme, že summit NATO se bude konat 20-21 května. Pokud samozřejmě neusiluje Syriza o vládu jedné strany, nechce se vyhnout závazku, nebo účasti na summitu, který by ji jen pár dní po vytvoření vlády odhalil prostřednictvím podpisu rozhodnutí summitu NATO.

Eklekticismus a výběr témat jsou charakteristické pro 5 bodů Syrizy tak aby oslovovala specifické publikum, jako by vláda nemusela řešit všechny problémy. Byli jsme svědky zásahu Řecké federace průmyslníků za zachování stability Řecka v EU a to v opozici k lidu, a aby se zabránilo zostření třídního boje.

ND se posmívá vědomí lidu zavádějícím tvrzením, že Syriza vede zemi z EU a Syriza na to reaguje, že zajistí, aby Řecko zůstalo v EU za každou cenu, tedy to, co je skutečně pravda. Zatímco ve stejné době lže, když tvrdí, že " jednosměrka EU " se může stát lidštější a prolidovou. PASOK prohlašuje, že se může dohodnout s Syrizou, protože, jak říká, je to ve prospěch EU a eura. Syriza lže, že zruší memorandum a dohodu o úvěru a že osvobodí lidi z dluhu. A tito tři spolu s Demokratickou levicí vedou lid ke stejnému vyděračskému strachu, ale z různých přístupů a umísťují bariéru proti skutečně odlišnému a radikálnímu alternativnímu řešení.

To jsou dilemata, sloužící naprosto zoufalým pokusům vládnoucí třídy, které hrozí nebezpečí lidového povstání, přeskupit své politické opory, a to prostřednictvím vytvoření nového či obnovené bipolárního systému levého středu a pravého středu s vládní levicí plně do ní asimilovanou. Vládní levice, která údajně neváhá přijmout odpovědnost, je prostředkem pro asimilaci, podrobení a dokonce rozbíjení hnutí pracujících, maření jejich společenského spojenectví s živnostníky ve městě a na venkově. Vyzbrojeni bičem, a pokud je to nutné i cukrem, aby přeměnili hnutí na aplaudující diváky, uplacené dočasnými výsadami (drobky v podmínkách snížených požadavků v důsledku krize a bídy), které jsou pro tento systém bezbolestné. Speciální cíl tak, aby tohoto strategického záměru bylo možné dosáhnout, je ho všemožně oslabovat, pomocí represe a snížení úlohy KKE jako předvoje hnutí pracujících a lidu, ve frontě antimonopolních antiimperialistických sil, nebo přinutit ji k mutaci, aby byla posílena záchranná síť systému. Jediní, kdo by byl spokojen s takovým vývojem, by byli průmyslníci, majitelé lodí, monopolní skupiny. Ani jeden z těchto dvou vzájemně propojených pokusů nebude úspěšný.

Volební bitva začala. Je to příležitost pro trpící lid, aby pochopil, že existuje reálné nebezpečí, že radikalismus, který projevil, tendence hledat alternativní řešení bude podrobena iluzi "řešení tady a teď", menšího zla, "něčeho lepšího" ať už to znamená cokoliv.

Nežijeme v 70. a 80. letech během vlád ND a později PASOKu v příznivých podmínkách kapitalismu. Toto období skončilo, období, které dovolilo provést určité ústupky a reformy, neškodné pro systém v Řecku, které byly prováděny již dříve v kapitalistické Evropě. Cesta vývoje kapitalismu nevyhnutelně vede k ekonomické krizi, k dnešní situaci, kdy byla podniknuta historická odplata proti národům Evropy prostřednictvím zrušení všech výdobytků a ústupků po válce a v případě Řecka po diktatuře.

Ve středu groteskního obrazu mandátů tento týden, kdy každá strana se snaží znít příjemně a prezentovat se jako bojovný vyjednavač - se předkládá příležitost těm, kteří chtějí bojovat za lepší život, k nápravě lidové volby, k posílení KKE.

Pro uvažování o podstatě prolidového východiska z krize a prolidový rozvoj a o tom, co znamená lidová vláda.

Budoucnost bude ještě obtížnější a lidé nesmí vyčkávat a nesmí věřit, že výsledky voleb mohou napravit nebo svrhnout barbarskou politickou linii, kterou zažili, která je důsledkem kapitalismu a asimilace Řecka v EU, ať už s nebo bez Merkelové a Sarkozyho.

Lidé mají dnes velkou příležitost využít své zkušenosti, a ne aby ji zahodili ve jménu krize, dilemat a iluzí. Lidé a země potřebují silnou KKE a hnutí plně emancipované od každého vládního zaměstnavatelského a eurounijního objetí. Proto hlasování musí sloužit přeskupení dělnického hnutí, společenského spojenectví, a to je důvod, proč je posílení KKE důležité.

Lidé zaplatí vysokou cenu za každý ústup z této perspektivy. Cenou bude nové ožebračení a rozčarování a ztráta drahocenného času.

Atheny 10. 5. 2012. Tiskové oddělení ÚV KKE