25. června 2012

První zhodnocení volebního výsledku ze 17. června 2012

ÚV KKE se sešel 18. června 2012 a prodiskutoval první zhodnocení výsledku voleb ze 17. června a vývoj po volbách. Postoj ÚV bude diskutován v základních organizacích strany, organizacích KNE (Komunistická mládež Řecka), na setkáních s příznivci, přáteli a s lidmi, kteří pracují po boku strany, aby shromažďovali názory, návrhy, postřehy týkající se obou voleb (květnových i červnových), což také stanoví okamžité úkoly strany.

A. Základní zhodnocení volebního výsledku

ÚV shrnuje své první zhodnocení a předkládá je k diskusi:

Volební výsledek je negativní pro lid, jenž utrpěl silné údery následkem ekonomické kapitalistické krize v Řecku. Patrné jsou následující negativní prvky:

Významné ztráty KKE, jež neodrážejí vliv jejích postojů a činnosti ve světle předvídaného negativního vývoje. Došlo k tomu pod tlakem proudu iluzí a úvah o předpokladu menšího zla, bezbolestné a snadné cesty, na níž je možné sestavit vládu, jež zvládne krizi na území, kde vládnou monopoly a asimilace do EU, jež dokáže zastavit úpadek postavení lidí. Zároveň tu byl vliv atmosféry strachu a vyhrožování, pokud jde o vyloučení Řecka z eurozóny. Docházelo k tomu v podmínkách systematické a lstivé ofenzívy ideologicko-politickými mechanismy systému, dokonce systematickým používáním internetu. Hlavním cílem bylo oslabit KKE, aby se tak zabránilo vzestupu dělnického hnutí v podmínkách, kdy se zhoršuje postavení lidí.

ÚV vzdává čest tisícům pracujících, kteří odolali tlaku a vydírání, hlasovali opět pro KKE a reagovali na výzvu naší strany, aby zabránili pokusům ji oslabit. Hodnotí a salutuje heroické činnosti členů strany a KNE v těžké volební bitvě.

Nárůst hlasů ND, jenž jí umožnil stát se první stranou a dal jí základ k vytvoření koaliční vlády. Politika ND je protidělnická, protilidová. ND se bude snažit vložit břímě vyostřující se krize na lid, aby tak zajistila ziskovost kapitálu. ND dala buržoazii a Evropské unii všechna nutná ujištění týkající se "jednosměrné strategie EU". Pravda je, že to nejhorší ještě přijde, ne naopak, jak tvrdil pan Samaras. Vzešlá koaliční vláda bude sledovat linii buržoazního zvládání krize.

Vzestup SYRIZA v druhé volební bitvě navzdory faktu, že její řídící logika byla odhalena jejím vládním programem. V tomto programu vynechala jakákoli hesla s radikálním obsahem, týkající se zrušení Memoranda a smlouvy o půjčce, zrušení privatizací atd., jež předložila ve svém programu pro volby 6. května. Ten se tak stal programem buržoazního řízení. Ukázalo se, že má zjevně povolný postoj ve vztahu k cizím mocnostem.

V podmínkách silné manipulace s lidmi ji podpořily ty lidové síly, které chtěly vyjednávání o memorandu bez nejmenší konfrontace s EU a s eurozónou.

Upevnění volební síly fašistického "Zlatého úsvitu" ("Golden Dawn"), jeho přeměny na parlamentní stranu. V podmínkách krize "Golden Dawn" představuje významnou zbraň buržoazního politického systému k rozbití dělnického a lidového hnutí, k podpoře nebezpečného stavění fašismu a komunismu coby státní ideologie na stejnou úroveň a následně ke konání státu proti KKE.

Závěr je, že volební výsledek jako celek odráží tendenci omezování třídně orientovaného radikalismu, jaký se rozvíjel v období krize, pod tlakem proudu vycházejícího maloměšťáckého radikalismu, vedeného buržoazní ideologií a propagandou. Je zřejmé, že rozvíjející se boje se nedokázaly prohloubit a upevnit radikalismus, když nenabyly natolik masového charakteru, aby dosáhly organizace a politické orientace, jaké vyžadují současné podmínky. V závěrečné analýze jakákoli pozitivní tendence, jež se rozvinula, byla ovlivněna úzkým obsahem proti memorandu, snížením očekávání v podmínkách rozmachu chudoby a masové nezaměstnanosti.

Volební výsledek přispívá k prosazování a posílení plánů buržoazní třídy země k nahrazení systému střídání dvou stran novým bipolárním systémem, středovou pravicí s ND coby jádrem a středovou levicí, jejímž jádrem by byla SYRIZA, jež absorbovala značnou část organizovaných kádrů PASOKu. Jsou podporovány plány na reorganizaci sociální demokracie. Ta se ukázala být užitečnou pro buržoazní třídu při rozmělňování radikálního uvědomění ve prospěch "jednosměrky EU", a také k napadání a kontrole dělnického hnutí.

ÚV vyzývá ty, kdo tentokrát dali přednost hlasování pro jinou stranu než KKE, a zvlášť pro SYRIZU, aby o tom tvrdě přemýšleli, jakkoli to už je vzpomínka na minulost. Vyzývá všechny pracující, aby v klidu popřemýšleli o sérii událostí, ke kterým došlo od 6. května do 17. července, jež přisoudily zvláštní a nebývalé prvky této volební bitvě, jež jsme v období po diktatuře neočekávali. Konkrétně:

a) nebývalé přímé, provokativní, nehorázné zasahování Komise EU do volební kampaně skrze přední osobnosti z Německa, Francie, Itálie, Mezinárodního měnového fondu, USA, mezinárodních sdělovacích prostředků. Všichni vyjadřovali opačné zájmy monopolních skupin, a proto se snažili zastrašovat řecký lid, aby se dokonce vzdal i požadavku na zrušení Memoranda a smlouvy o půjčce, jenž byl ústředním heslem volební kampaně pro 6. květen.

Ačkoli lidové hnutí v Řecku v posledních létech významně vzrostlo a jeho demonstrace měly vliv na celou Evropu, nemělo potřebnou orientaci a vyžadovaný masový charakter - organizační schopnost takovou, aby vzdorovalo moci kapitálu. Ačkoli Řecko je velice malé v rámci EU, jeho hluboké splynutí s eurozónou, hluboká a vleklá krize spolu s upadáním eurozóny přinesly zásah mezinárodních aliancí uvnitř i mimo EU, kategoricky zabraňující jakémukoli sklonu k radikalizaci hnutí v Řecku i jeho mezinárodního vlivu.

V tomto rámci existovalo systematické úsilí o vytvoření bipolárního systému, založeného na ND a SYRIZE. Zároveň byly řecké volby v červnu využity jako pokus a nástroj k soutěži mezi Německem, Francií, Španělskem, Itálií ve světle nového vyostření krize. Diskuse o dodatcích k předepisování úspornosti EU nezačala řeckými volbami 6. května. Začala předtím, ve světle mezikapitalistických rozporů uvnitř EU za účasti USA a především presidenta Obamy.

Řecké volby a vývoj byly využity coby páka k jejich vzájemným rozporům, vzešlým na Summitu EU 28.-29. června, Summitu G7 a Summitu G20 18.-19. června. Rétoriku, již použila SYRIZA proti Merkelové, využila část německých konkurentů a také USA proti jiné části, jež podporovala, aby zrušení Memoranda vyvedlo Řecko mimo eurozónu a možná vyvolalo její rozpad.

b) Stanovisko SEV (Helénské federace podniků), týkající se nutnosti vytvořit koaliční vládu s protimemorandovou SYRIZOU. Zjevná podpora pro SYRIZU od složky monopolních skupin a výstupy v hromadných sdělovacích prostředcích i ze státního rozhlasu a televizních stanic.

c) Organizovaný přesun velké části kádrů PASOKu k SYRIZE, zvlášť z bývalých státních podniků, bank, veřejné správy i dalších ústředních kádrů z aparátu PASOKu, kteří hráli aktivní úlohu v organizování jejího volebního boje a organizovaného přesunu velké části voličské základny PASOKu k SYRIZE.

d) Svorný pohled všech stran "jednosměrky EU", že v Evropě vane pozitivní vítr změn, a že dodatek k Memorandu a dokonce ke Smlouvě o půjčce přinesou řeckému lidu úlevu a pozitivní vyhlídky, a šířeji, navzdory faktu, že jsou plánovány alternativní reakcionářské závěry, aby reakcionářské reformy mohly probíhat v jejích členských státech jednotným způsobem: posilováním obrovských pravomocí Komise a zostřením rozporů, což přinese zesílení nerovností a separatistických sil, a dokonce rozpad eurozóny.

Poslední dvě volební kampaně, zvlášť ta ze 17. června, se proměnily v bezpříkladnou operaci manipulování s voliči, s vydíráním, dezinformacemi, útoky proti straně kvůli jejímu odporu podílet se na vládě buržoazní správy; nevídaná manipulace. Útok proti straně mířil proti její strategii a nesouhlasu s podílem na vládě k buržoaznímu zvládnutí krize.

Je jisté, že po volbách přijde mnohem víc důkazů před oči veřejnosti o tom, co se dělo za scénou ve vztahu k soutěži mezi monopoly a jak v tom byla využita SYRIZA.

B. ZÁKLADNÍ OHODNOCENÍ PRÁCE STRANY

Politická linie a prognózy KKE, jež byly zrozeny vývojem, budou samy o sobě podporou a významnou pomocí k lidovému boji. Lidé dostanou možnost si udělat závěry. Radikální levice bude také mít možnost si nastínit závěry o tom, jak významné pro ně bylo, že podpořila KKE u volebních uren, tak, aby pokračovala v boji ze silnější pozice k přeskupení hnutí a odražení nové ofenzívy.

KKE bojovala proti vlně strachu a odevzdanosti, různých hrozeb (od vyloučení z eurozóny až ke strachu z toho, že nebude vláda) a iluzí, jež systematicky přiživovala SYRIZA. KKE vysvětlovala lidem charakter krize a předpoklady k východisku ve prospěch pracujících, předpoklady pokud jde o spoluúčast KKE na vládě, spjatou s vyvázáním se z Evropské unie, jednostranným vymazáním dluhu a zespolečenštěním, což je vláda lidové moci dělnické třídy. Vedla tento boj s vědomím nebezpečí volební ztráty.

Ale ani sebemenší ústup od úlohy strany tváří v tvář tlaku na to, že spoluúčast na vládě ke zvládnutí krize by vedla k odzbrojení a ústupu-porážce dělnického hnutí, k vymazání snahy o zformování silné společensko-politické aliance, jež vstoupí do střetu s politickou linií monopolů, imperialistických svazků EU a NATO. Popřelo by to veškerou snahu o shromáždění lidu k boji s každodenními problémy, jež se stále více vyostřují, za vyhlídku na uchopení moci dělnickou třídou.

V praxi by tak KKE popřela shodu a spolehlivost svých slov a činů, protože by byla žádána, aby provedla zničující a chybný ústup rozhodujícího charakteru ve vztahu ke svému programu i ke svým okamžitým bojovým úkolům. Je značně důležité, že v takových podmínkách, kdy řada komunistických strana nemá zastoupení v parlamentu nebo je rozptýlena do sociálně-demokratických a oportunistických levicových seskupení v Evropě, KKE setrvává s menší volební sílou v porovnání se svým širším politickým vlivem.

Její strategie, pokud jde o dvě cesty vývoje, nutnost společensko-politické aliance a boje za moc dělnické třídy, za rozšíření a prohlubování jejích vazeb na dělnickou třídu, chudé lidové vrstvy, zůstává prvkem její činnosti mezi lidmi, aby zůstali vzpřímení a nedali se zlomit novými úskalími, jaká je očekávají.

Značné snížení volební síly KKE v podmínkách krutého tlaku nemůže a nesmí být vykládáno jen na základě existujících objektivních příčin. Bylo samozřejmě rozhodujícím způsobem ovlivněno úrovní rozvoje třídního boje, jež není určována výhradně stranou, ale obecnějším sbližováním sil.

ÚV i celá strana musí v důkladné diskusi přezkoumat hlavní subjektivní faktory, jež střednědobě ovlivnily politický vliv strany nebo subjektivní oslabení během volebního období, bez ohledu na jejich dopad nebo na rozsah dopadu na výsledky voleb. Nesmíme se utěšovat faktem, že naše politická linie se zrodila vývojem. Musíme přezkoumat úroveň schopností strany podle kritérií, jež se týkají naší reakce na výzvy za jakýchkoli podmínek.

18. sjezd a následující rozhodnutí ÚV podtrhly tyto faktory, jež určují schopnost strany vyhovět potřebám a požadavkům boje: jak operují a fungují v dělnické třídě a v lidových masách, ve hnutí a jeho organizacích, k budování strany v dělnické třídě, na pracovištích a v odvětvích, za společenskou alianci, v její práci mezi mládeží a ženami. Je také spjata s problémy ideologicko-politické práce ve straně, u dělnické třídy a mládeže.

Volební bitva nabízí i kompletnější závěry, s ohledem na nové aspekty, které je nutno lépe zkoumat a které do určité míry ovlivnily volby. Nestačí mít přesnou strategii a bojovnost, pro nás je nutné lépe studovat, jak získat co největší kompetence, což odpovídá úrovni našich úkolů a rychlému odhadnutí vývoje. Musíme více požadovat a upřesňovat, pokud jde o otázky politického řízení, organizace, praktické orientace a činnosti v dělnické třídě a v lidových masách.

Tyto slabé stránky možná sehrály rozhodující úlohu ve volebním výsledku, ve specifických volebních podmínkách, kde bylo obtížné zastavit proud strachu a hlavně proud iluzí, ale hrají významnou úlohu při přípravě, připravenosti a účinnosti tváří v tvář novým a velmi složitým úkolům, jež před námi stojí.

C. NOVÉ ÚKOLY PRO ČINNOST STRANY

KKE bude bojovat a snažit se spojit s radikální dělnickou třídou a lidovými silami, aby lidé nebyli zatíženi a neplatili za politické zhroucení vlády, jež se připravena vzniknout. Nesmíme ztratit naději, lidé musí získat sílu k tomu, aby zabránili novým opatřením v boji za ústupky, jichž dosáhli svou vlastní silou. Dělnická třída, chudé lidové vrstvy, mládež a ženy jsou ve středu její pozornosti.

KKE bude bojovat, aby se vypořádala s vlnou zklamání nad pokračováním protilidové politické linie. Aby zabránila šíření strachu a zklamání, proti utužení reakcionářské politické scény v rámci parlamentních iluzí, v podmínkách prohlubování kapitalistické hospodářské krize a zostřování soutěže mezi imperialisty.

Naděje, bojový postoj je věc osobní zodpovědnosti každého, kdo jde cestou radikalismu a má levicový politický názor. Je to věc, za kterou je zodpovědná dělnická třída.

Historickou zodpovědností KKE není podpořit vládu ke zvládnutí krize na úkor lidí.

KKE má hodnotné historické i současné skutečnosti, vytrvalost a schopnost uspořádat boj v podmínkách náhlého povstání hnutí, a také v podmínkách ústupu dělnického hnutí. Dokáže zkombinovat okamžité a obecnější požadavky, sjednotit radikální síly kolem sebe a jednotný politický cíl.

a) Bude bojovat spolu s lidmi a s mládeží za to, aby řecké území nebylo využíváno a Řecko se nepodílelo na válce proti Sýrii a Íránu, jež se pravděpodobně připravuje po volbách v USA.

b) KKE s jednolitou parlamentní skupinou bude předkládat návrhy zákonů a novel, týkajících se kritických problémů lidí. Mezi prvními bude zrušení Memoranda, Smlouvy o půjčce a všech s tím spjatých zákonů, přijatých předchozím parlamentem.

c) Bude přímo podporovat organizaci dělnického hnutí a jeho spojenců ke zvládnutí všech naprosto naléhavých problémů jako je financování EOPYY (Národní organizace k poskytování zdravotnických služeb), fondů sociálního zabezpečení, fungování zdravotnických středisek a nemocnic, ochrana nezaměstnaných, zadlužených domácností, úleva lidovým rodinám od nepřímých i přímých daní, zostřování problémů mládeže, žen, starých lidí a invalidů. V případě nekontrolovatelného bankrotu a nové vnitřní devalvace podpoří každou lidovou iniciativu, solidaritu a shromáždění, jež pomohou lidem zvládat neodkladné potřeby.

d) Bude se snažit shromáždit lid, pokud jde o rozhodnutí EU, 28. a 29. června, aby mohla začít diskuse o nadměrné moci Komise.

e) ÚV vyzývá dělníky a zaměstnance, samoživitele, chudé rolníky, aby podnikli okamžitou akci pomocí demokratických volebních procesů k dosažení drastické změny nepříznivého vztahu sil na druhé a třetí úrovni odborových organizací, i miliony dělníků, kteří se ještě nepřidali, aby se stali aktivní složkou odborů na základní úrovni.

ÚV vyzývá členy, přátele a příznivce strany a KNE, aby přispěli studiem a vypořádáním se s obecnějšími slabinami a nedostatky subjektivního charakteru, jež existují v naší činnosti ve hnutí, na pracovištích a v okolí, ve vesnicích a na místech instruktáže k přeskupení hnutí. Bez tohoto přeskupení a výstavby silnější politicko-společenské aliance lidé ničeho nedosáhnou a nevezmou záležitosti do svých rukou. Jen tak mohou čelit útoku, jenž zesílí proti straně na různých úrovních a na mnoha frontách pod záminkou volebního výsledku.

Atény 18/6/2012 ÚV KKE