16. května 2012

Stanovisko ÚV Komunistické strany Řecka k výsledkům voleb z 6. května 2012

Ústřední výbor Komunistické strany Řecka (KKE) na své schůzi přijal prvotní vyhodnocení výsledků voleb z 6. května 2012. Toto hodnocení se stane předmětem diskuse v orgánech a základních organizacích KKE. Strana bude dále diskutovat o výsledcích voleb s lidmi, kteří se stranou spolupracují, s jejími podporovateli a přáteli. Poté, co proběhne toto kolo diskuse a vyjádření názorů, ÚV strany přijme závěrečné hodnocení.

1. Volební výsledek vede k posílení tendence k renovaci politické scény, jež byla utvářena po tři desetiletí se střídáním stran Nové demokracie a PASOK u vlády, protože tyto vlády utrpěly těžkou porážku. Změna politické scény v té podobě, v jaké k ní s volebními výsledky došlo, neznamená žádný politický zvrat. V podmínkách oprávněné zlosti a pobouření převládla logika potrestání a iluze, že existují okamžitá řešení přinesená shůry a skrze vyjednávání. Nicméně volební výsledky ukazují kladnou tendenci, která se rýsuje, tendenci radikálního zvratu na úrovni moci tváří v tvář iluzím o jednoduchém řešení. Přes působivý úpadek strany Nová demokracie a strany PASOK nepřinášejí volební výsledky nové období v poměru sil mezi lidovými silami a mocí monopolů čili zvrat či "mírovou revoluci", jak se tvrdilo.

2. Přetváření buržoazní politické scény, jež se stále nachází v přechodové fázi, slouží pokusu zamezit tendenci k radikalizaci a osvobození z buržoazního politického vlivu. Jeho hlavní charakteristikou je restaurování centristické pravice a centristické levice, přeformování sociální demokracie, přičemž síly SYRIZy stojí od počátku v jejím jádru. Moc monopolů potřebuje obnovený politický systém, s možným vznikem nových stran, aby byly zajištěny příslušné aliance a koaliční vlády. Tato možnost pokusu o obnovu systému je založena na skutečnosti, že síly "eurounijní jednosměrky", síly, které slouží zájmům kapitálu, kapitalistickému systému, nebyly zredukovány ve smyslu jejich celkového zisku hlasů.

3. Velká většina voličů dvou buržoazních stran se přelila především k politickým silám s podobnou ideologií, jež podporují politiku "eurounijní jednosměrky". V mnohem menším rozsahu se orientovaly směrem ke KKE. V tomto rámci různorodé rozptýlení hlasů směřovalo k reakčním a nacionalistickým stranám jako jsou "Nezávislí Řekové" a fašistický a nacisticky "Zlatý úsvit" (Chrisi Avghi). Kromě toho se volební výsledek vyznačuje nízkou volební účastí, která rovněž vyjadřuje slepou uličku rozhořčení stejně jako finanční těžkosti těch voličů, kteří musejí [v případě zájmu o hlasování, pozn. překl.] cestovat. Vzestup "Zlatého úsvitu" je dalším důkazem, že v podmínkách hluboké krize a zchudnutí lidí, v situaci, kdy hnutí pracujících a lidové hnutí nepřešlo do protiútoku a většina stran podporuje kapitalistický systém či se odkazuje k iluzím o jeho zlidštění, nebezpečí vlivu nacionalistických a neofašistických názorů roste. A je tomu vskutku tak v situaci, kdy EU a všechny její členské státy přijaly rovnítko mezi fašismem a komunismem jakožto státní ideologii. Pouze silné hnutí pracujících a lidové hnutí a silná KKE se mohou postavit takovým nebezpečným názorům a změnit je v okrajové a neškodné. "Zlatému úsvitu" nelze čelit antifašistickým rozhořčením ani výzvami k národní jednotě a antifašistickému vědomí.

4. Lidé by neměli ohledně těchto procesů, které začínají pokusem o sestavení vlády, zaujmout vyčkávající pozici. Při obnově politického systému bude tvrdé jádro buržoazní třídy, podnikatelské skupiny, stejně jako mechanismy a vedoucí orgány EU a MMF, hrát aktivní úlohu. Jejich zájmem je poskytnout lidem náhražky co nejdříve, než zesílí radikalismus pracujících a lidu, než lidové organizace a iniciativy získají masový charakter. Bez ohledu na výsledek těchto pokusů je hlavním zaměřením urychlit akce s cílem odvrátit včas zostření třídního boje a sjednocování společenských sil, jejichž zájmem je být v opozici a roztržce s monopoly a imperialismem, se samotnou EU a NATO, posílit antikapitalistické vědomí. SYRIZA, která má sociálně-demokratický program, nese obrovskou odpovědnost vůči lidu za nestydaté lži, které pronesla před a během volebního období, za iluze, jež rozšiřovala a rozšiřuje, že se bez konfrontace s monopoly, imperialistickými uniemi může zlepšit situace lidí.

5. Rekonstrukci buržoazního politického systému je nutné se postavit s ostražitostí a čelit jí připraveností lidu a společně s masovými organizacemi a bojem na pracovištích, ve výrobních odvětvích, kancelářích, sousedstvích, na venkově, na školách, na univerzitách a odborných školách, s okamžitým požadavkem na odmítnutí nově zaváděných opatření. Žádná tolerance pro hesla znovyjednávání memoranda, postupného vyvázání se z memorand a ze smluv o úvěru v rámci institucí EU a MMF.

6. ÚV vyzývá členy strany, Komunistickou mládež Řecka (KNE), přátele a sympatizanty strany, ty, kteří pracovali po boku strany, kteří hrdě bojovali v zápasech a volebních bitvách, aby společně s pracujícími důsledně hájili svá práva a spravedlivou věc. Úloha a odpovědnost strany roste. JE PRO LIDOVÉ HNUTÍ NENAHRDITELNOU A ROZHODUJÍCÍ SILOU, KTERÁ BUDE BOJOVAT A VÉST PROTIÚTOK S PERSPEKTIVOU vydobýt moc a hospodářství pracujících a lidu, dosáhnout cílů vyvázání se z EU a jednostranného odstoupení od dluhu, zespolečenštění koncentrovaných výrobních prostředků, prosazování výrobních družstev, celostátního plánování pro využití možností rozvoje země pod kontrolou pracujících a lidu zdola nahoru.

7. ÚV soudí, že volební výsledek byl tvořen v podmínkách všeobecného lidového hněvu a pobouření, v podmínkách akutní, prodlužující se ekonomické kapitalistické krize a zatímco si EU, se souhlasem PASOKu a ND, vybrala klasickou a typickou cestu ve prospěch kapitálu a monopolů: neřízený bankrot pro pracující a lidové vrstvy a řízený bankrot kapitálu. Memoranda a smlouva o úvěru zahrnují opatření, založená na Maastrichtské smlouvě, jejichž zavádění bylo postupně zahájeno ve všech členských státech EU. Jsou také založeny na rozhodnutích, která následovala a evropské dohodě, která má sahat až do roku 2020. Z tohoto důvodu KKE ukazuje na falešný charakter dělení stran "eurounijní jednosměrky" na strany pro-memorandum a proti memorandu.

KKE doslova prošla překážkami umístěnými z obou stran sil systému a jeho rezerv, které jsou přes veškeré rozdíly jednotné ve svém naléhání na asimilaci země do EU, takže jejich kritériem je souhlas lidu s jejich třídní volbou, a to za každou cenu, ve jménu eura. Na jedné straně tu bylo slepé rozhořčení a na druhé straně iluze, že vláda tzv. sil proti memorandu může přinést uvolnění a řešení naléhavých problémů. Největší část nespokojených a rozzlobených pracujících a nezaměstnaných se poddala netrpělivosti a tlaku iluze bezprostředně pozitivního výsledku, okamžitých řešení, aniž by získali nutné přímé zkušenosti z účasti v organizaci a vedení bojů. Poddala se všeobecné propagandě, že nemůže existovat žádná radikální změna, nebo že nastane "nový nástup", milované heslo SYRIZy, které je pro lid nebezpečné. KKE hodnotí volební výsledky a tendence na základě kriteria, jímž jsou objektivní podmínky, neurčuje svůj postoj na základě volební síly nebo volební ztráty ostatních politických stran.

KKE dosáhla v těchto volbách mírného nárůstu. Nicméně konečné posouzení kvality vlivu a činnosti strany ve vztahu k volebnímu výsledek bude dokončeno poté, co se shromáždí názory a data z regionů a samozřejmě po vyjádření kolektivních názorů stranických organizací.

S dnešními čísly a změnami v uspořádání politických sil, které byly zaznamenány, bez ohledu na konečné hodnocení, které bude formulováno kolektivními stranickým postupy, je ÚV toho názoru, že se opět potvrzuje názor strany, že pokrok a zostření třídního boje určuje politický vliv KKE a její volební výsledek. Potvrzuje se rovněž hodnocení KKE, které otevřeně prohlásila na počátku krize: že v podmínkách kapitalistické hospodářské krize, která zvyšuje relativní i absolutní chudobu lidí, existují vedle sebe dva prvky: že hnutí může pokročit kupředu a také že může přechodně ustoupit. Že nejvíce strádající části dělnické třídy, nezaměstnaných a částečně zaměstnaných, části maloburžoazních vrstev, které náhle ztratily svůj příjem, podléhají vlivu a tendencím, které se vyvíjejí v nespokojených maloburžoazních vrstvách, které stále z finančního hlediska strádají, avšak nechtějí přijít o vše, ale které jsou stále nepřátelské k radikální změně, protože věří ve své další přežití. KKE se domnívá, že o druhém prvku, tj. o ústupu dosud nebylo rozhodnuto. V dalším období tak existují možnosti zaostření třídního boje a získání nové síly hnutí, takže je naděje a pozitivní perspektiva.

ÚV zdraví tisíce pracujících mužů a žen, nezaměstnaných, kteří ocenili bojovnost, důslednost a pravdivou jasnost slov KKE, bojovnost a obětavost komunistů, kteří ji podporovali u volebních uren, bez ohledu na úroveň jejich shody s jejími celkovými politickými návrhy. Velká část pracujících i část voličů strany pod tlakem prohlubování problémů lidí, zavádějících hesel o znovuvyjednání memoranda a bezprostředních úlev pro pracující mohla nepochopit a nepřijmout rozdíl mezi vládním kabinetem a skutečnou mocí. ÚV, který shrne hodnocení a závěry stranických organizací, lépe prozkoumá nedostatky, jež je třeba překonat především v naší činnosti mezi dělnickou třídou a jejími spojenci a zformuluje zvláštní zhodnocení volebního období.

Politický návrh KKE týkající se boje za moc třídy pracujících a lidu se prosadí v centru v příštím období, a rozdíl mezi vládou a skutečnou lidovou mocí se stane ještě zřejmější, stejně jako celkové návrhy týkající se aktuálních otázek překonání životních těžkostí, s nimiž se lid musí potýkat, a otázek prosazení moci třídy pracujících a lidu. Z tohoto hlediska politické volební aktivity KKE, které jsou, jak tomu má být, v souladu s její strategií, představují důležitý odkaz pro nadcházející roky.

KKE nepodpoří žádnou vládu, bez ohledu na to, jaké je její složení, která vzejde z povolební spolupráce stran, bez ohledu na hlavičku, jakou může mít. Tato vláda neposkytne lidu cokoliv pozitivního. Naopak bude reagovat na potřeby a zájmy kapitálu, na určování ze strany EU a MMF. Pro KKE by souhlas s účastí ve vládě pro stranu neznamenal jednoduše provést malý ústup, ale musela by úplně proměnit svůj program a politickou linii, a učinit nepřijatelné kompromisy, pokud jde o současnost a budoucnost zájmů lidu. Lidé takovou Komunistickou stranu Řecka nepotřebují.

8. Komunistická strana Řecka a Komunistická mládež Řecka budou stát od prvního okamžiku a každý den v přední linii boje. ÚV KKE vyzývá pracující lid, který trpí, nezaměstnané a důchodce, živnostníky ve městě a na venkově, aby se dále spojili s komunisty a členy KNE, s těmi, kteří pracují společně s KKE a radikálními silami dělnické třídy a lidu v boji za ulehčení zostřujících se problémů, a při čelení nejhorším opatřením, která jsou realizována. Žádné heslo o jednání a novém vyjednání úvěrových smluv nemůže podpořit ani v nejmenším skutečné potřeby pracujících a nezaměstnaných. Bude třeba připravenosti a přesná reakce na každou změnu tohoto zápasu. Především je nutná okamžitá činnost, pokud koaliční vláda nevzejde a pokud budou svolány nové volby, které opět přinesou do popředí ještě intenzivnější volební dilemata a ještě silnější iluze.

Ústřední výbor Komunistické strany Řecka

Athény, 7. května 2012

Překlad: Komunistický svaz mládeže