8. srpna 2012

Komunisté Řecka budou i nadále usilovně a důsledně bojovat za svržení kapitalistického barbarství

Komunistická strana Řecka (KKE) srdečně děkuje komunistickým stranám, komunistům a komunistkám a také nespočetným bojovníkům z celého světa, kteří vyjádřili svojí upřímnou solidaritu a podporu naší straně. Ocenili ostrý boj strany v průběhu dlouhého období - do i v období kapitalistické krize.

Naše strana bude i nadále zasluhovat jejich důvěru. Zesílí boj za dosažení zájmů dělnické třídy, lidových vrstev, za svržení kapitalistického barbarství, za socialismus. To diktuje náš cíl: likvidace vykořisťování člověka člověkem - stěžejní princip existence komunistických stran.

Události v Řecku a v současnosti poslední volby, vyvolaly početné diskuse o KKE, o "levici", o roli "levicových vlád" a o pozici komunistů.

Některé síly, používající dosud název "Komunistická strana", nehledíc na to, že se nacházejí na cestě přechodu v sociální demokracii a také řada sil nazývajících se "levicí", otevřeně nebo skrytě vystoupily proti KKE. Rozšiřovali pomluvy o činnosti strany, zamlčovaly nebo zkreslovaly její stanoviska, neodůvodněně obviňovaly KKE ze sektářství, opakujíc argumenty protivníka, přijímajíc a rozšiřujíc i stanoviska SYRIZY - strany, která je fanatickým přívržencem EU a nositelem utopických představ o "kapitalismu s lidskou tváří". Do SYRIZY jsou začleněny pravicové oportunistické síly, spodina třídního boje, levičácké (trockistické a dříve maoistické) marginální skupiny a podstatná část kádrů, která odešla od sociálně-demokratické strany PASOK.

Proti KKE otevřel frontu aparát "Strany evropské levice" a další struktury, podporující karikaturní koncepci o "socialismu 21. století". Tím se sami vystavují do nepěkného světla, protože jejich pozice vyvrací činnost KKE a vklad strany do revolučního boje. Jejich stanovisko tím přináší újmu dělnické třídě, lidovým vrstvám a mládeži, protože vystupují z pozice protivníků komunistů proti těm, kteří důsledně bojují proti buržoazii, imperialismu a aktivně čelí úsilí kapitálu o podřízenosti pracujících.

Vyzýváme komunisty a komunistky, pracující muže a ženy, kteří sledují události v Řecku a projevují zájem o vývoj třídního boje, aby se lépe seznámili se strategií a taktikou KKE, s její historií a bojem; posoudili stanoviska KKE na základě konkrétních ideově-politických kriterií a ne podle povídaček a nepodložených pomluv. Potom uvidí, že napadání strategie KKE uskutečňují buržoazní síly a síly, které se zřekly marxisticko-leninských principů, nutnosti socialismu, podstaty třídního boje, který nachází smysl, pokud je zaměřen na dělnickou, lidovou moc. Vrhají se s kritikou na politiku spojenectví KKE a rozšiřují směšná tvrzení o sektářství a izolacionizmu strany.

V zápětí se vyjasní, že tyto síly jsou přívrženci buržoazní správy. Schovávají to za vyjádřeními o hledání "levicového řešení" a rozšiřují iluze o možnosti "humanizace kapitalismu" což se obzvláště negativně projevuje v boji pracujících.

Nejhorší je však to, že síly "pokradmu" napadající KKE a mnohdy dokonce ubezpečující KKE o svém "přátelství", se snaží využít pro lid negativních výsledků voleb a použít je k prokázání svých nebezpečných tvrzení.


O událostech v Řecku

V Řecku trvá hluboká kapitalistická krize nadměrné akumulace kapitálu už čtvrtý rok. Ta, v souvislosti s krizí v dalších zemích-členech EU, vyvolává houževnatý útok monopolů a jejich politických představitelů. To se projevuje prostřednictvím celistvé protilidové strategie, jejíž součástí jsou memoranda, podepsaná řeckými představiteli, EU, Evropskou centrální bankou, Mezinárodním měnovým fondem.

Zhoršení postavení dělnické třídy a lidových vrstev následkem nástupu kapitálu a vývoj třídního boje při určujícím vkladu KKE a třídního hnutí, přivedly sociálně-demokratickou stranu PASOK, která v průběhu mnoha let prováděla protilidovou politiku, k velké porážce. Přivedlo k porážce liberální stranu ND a dvoustranického systému, které ztratily možnost ovládat lidové síly tak, jak tomu bylo v předcházejících letech.

Na tomto základě se při podpoře buržoazie, EU a dalších imperialistických struktur plánuje změna na politické scéně pro více rezultativní řízení kapitalistické krize ve prospěch kapitálu, pro zabránění třídního boje a pro nanesení úderu na KKE a třídní hnutí.

Základním momentem změny na politické scéně se jeví vytvoření dvou pólů: "pravocentristického" okolo ND a "levocentristického" okolo SYRIZY, s účastí velké části kádrové sestavy PASOKu, který nese odpovědnost za zločinné provádění protilidové politiky v předcházejících letech.

Řecko a parlamentní volby se staly polem meziimperialistické konkurence USA, EU, Francie a Německa. To se odrazilo v pozicích řeckých politických sil. V první řadě v pozicích ND, PASOK a SYRIZY, která koketuje s Francií a USA.

Mnohostranná a hluboká integrace Řecka v Evropském společenství, hluboká vleklá krize ve spojení s recesí v eurozóně přinutily EU, MMF a USA, aby se začaly vměšovat s cílem zabránit radikalizaci hnutí v Řecku a jeho mezinárodnímu vlivu.

Neustálá prohlášení představitelů imperialistických organizací a zahraniční publikace, mezi nimiž byla i výzva novin Financial Times volit ND, zesílily polarizaci a zastrašování, při pokusu přinutit řecký lid podřídit se dvěma pólům podporujícím buržoazní zřízení.


Hodnocení výsledků voleb

Pro volby 6. května vynaložila KKE velké úsilí a získala 8,5% (536 000 hlasů), zvoleno bylo 26 poslanců. Strana se na tom nezastavila. Otevřeně informovala o plánu jak ji oslabit. Strana předpokládala, a podle svých možností bojovala proti ní organizovanému útoku. Nebyla zlomena. Ztráty strany ve volbách činily 4% hlasů. Zmenšil se počet hlasů i množství poslanců. KKE získala 4,5% (277 000 hlasů) a zvoleno bylo 12 poslanců.

Co se stalo v době mezi dvěma volbami? Jaká dilemata nastoloval buržoazní systém, aby si podřídil lidové síly? ÚV KKE vydal předběžné hodnocení voleb. To se nyní projednává ve stranických organizacích a na poradách se stranickými příznivci, aby byla soustředěna kolektivní zkušenost, která bude použita k vypracování souhrnného hodnocení. Pro pochopení politické situace před druhými volbami je třeba znát, že v souladu s volebním zákonem, strana, která získá nejvyšší počet hlasů, obdrží dodatečně 50 mandátů (z 300 mandátů řeckého parlamentu), aby měla možnost snadněji sestavit vládu. V prvních volbách, když KKE získala 8,5% byl rozdíl mezi výsledkem vůdčí ND a za ní následující SYRYZOU 2,1%. Honba za prvenstvím zesílila polarizaci.

ÚV KKE dospěl k závěru, že: Komunistická strana Řecka utrpěla velké ztráty i přes její vliv, pozice a činnost. Tyto ztráty byly výsledkem iluzí, úsudků o nutnosti vybrat "nejmenší zlo", představ o tom, že existuje bezbolestná a lehká cesta, o tom, že je možné sestavit vládu, která bude schopna krizi řídit a zastavit zbídačování lidu v podmínkách nadvlády monopolů, v rámci EU. Současně zapůsobilo zastrašování a obava před vyhnáním Řecka z eurozóny.

Výsledek voleb byl zformován v podmínkách systematického a podlého útoku ideově-politických mechanizmů systému při aktivním využití internetu. V podmínkách zhoršování postavení lidu bylo základním cílem systému oslabení strany, které způsobí zabránění růstu dělnického hnutí.

Závěr: výsledky voleb ukazují, že převládá tendence k zabránění růstu třídního radikalismu, který se rozvinul v době krize. To proběhlo pod vlivem růstu maloburžoazního radikalismu a pod vedením buržoazní ideologie a propagandy. Je patrné, že radikalismus nebyl prohlouben a utvrzen v průběhu boje, protože boj se nestal v dostatečné míře masovým, organizovaným a politicky orientovaným. Neodpovídal probíhajícím potřebám. V souhrnu, pozitivní tendence, která se objevila, byla úzce zaměřená pouze proti memorandu. V podmínkách rozšíření bídy a masové nezaměstnanosti se snížily potřeby.


Role SYRYZY

Síly, které podporují SYRIZU (skrytě nebo otevřeně) a pomlouvají KKE, musí objasnit členům a kádrům svých stran, dělnické třídě a lidovým vrstvám následující otázky:

Proč skrývají, že ND, PASOK, SYRIZA a všechny strany kromě KKE, podporují EU - mezistátní imperialistický svaz, který provádí protilidovou politiku a je vytvořen pro rozvoj zájmů monopolů a transnárodních korporací?

Proč skrývají, že část buržoazní třídy, vlivné ekonomické kruhy, v jejichž rukou se nacházejí noviny, rozhlas a televize, jakož i státní televize, rozhodujícím způsobem podpořily SYRIZU. Proč skrývají, že předseda průmyslníků Řecka předložil vytvoření vlády národní jednoty s účastí této strany?

Proč skrývají, že v době voleb a jmenovitě po volbách 6. května, SYRIZA dokonce odmítla verbální hesla, která trvala na zrušení memoranda a kreditní smlouvy, jakož i zestátnění podniků a úplně přizpůsobila svůj program potřebám buržoazní správy?

Proč skrývají, že velká část kádrů PASOKu, která nejvíce ztratila autoritu v periferijních a městských strukturách, začala jako první v odborech a státním aparátu manipulovat lidovými silami, voliči PASOKu a činili na ně nátlak, aby hlasovali pro SYRIZU?

Proč skrývají, že tato strana vyzvala k "jednotě levice" a současněvystupovala z antikomunistických pozic? Na ústředním předvolebním mítinku SYRIZY, v přítomnosti jejího předsedy, si slovinský "filozof" Slavoj Žižek dovolil vulgární antikomunistický výrok: "KKE - je stranou takových lidí, kteří ještě žijí, protože zapomněli zemřít". Jeho replika vyvolala potlesk publika.

Proč skrývají, že SYRIZA používala špinavé prostředky proti KKE, aby mohla ukrást hlasy lidu, získat ve volbách první místo a možnost samostatně sestavit vládu?

Jde o špinavé metody boje, mezi které patří zásobování buržoazních novinářů lživými "informacemi" pro rozšiřování černé propagandy o tom, že v ÚV a politbyru KKE existují různé přístupy k SYRIZE i k otázce o účasti ve vládě, která je povolána řídit systém. Podmínky, ve kterých KKE bojovala v těchto volbách, poskytují cennou zkušenost pro každou komunistickou stranu. Proto se domníváme, že je potřebné informovat o provokacích, které se vyskytly, mezi nimi i o provokaci přes Twitter. V Twitteru se objevila lživá zpráva KKE, ve které je vyzýván lid, aby volil SYRIZU.

Proč skrývají, že se několik dnů před volbami setkal předseda SYRIZY s diplomatickými pracovníky zemí G20 v Athénách, aby, jak se vyjádřil, "nastolil důvěru". S kým? S klubem nejsilnějších kapitalistů a imperialistů ve světě?

Ale to ještě není všechno. Jako kvalitní příklad reálného politického řízení krize pro blaho lidu, uváděl štáb SYRIZY řeckému lidu, politiku Obamy a USA. Dále lživě tvrdil, že zvolení Hollanda přinese "nové vánky" a povede ke změnám pro blaho národů Evropy, a to ve chvíli, kdy sociálně-demokratická vláda Francie vyzývala řecký lid, aby se řídil svými závazky vůči EU. Nehledíc na meziimperialistickou konkurenci, se společně s německou vládou účastnila přípravy nových protilidových opatření v rámci EU.

Tato fakta nelze přehlížet. KKE si nepotrpí na konspirativní teorie. Pravdu neskryješ. Má to velký význam proto, aby si každý pracující, který se zajímá o situaci v Řecku a o roli politických sil, mohl vytvořit své vlastní mínění.

Dlouhou dobu byla rozšiřována lživá představa o roli SYRIZY v dělnickém a lidovém hnutí. Představovali jí jako významnou opoziční sílu v době, kdy nepřinášela nic (nebo skoro nic) do vývoje boje v závodech a podnicích, do organizace stávkového boje a dalších masových akcí.

Ve skutečnosti je tato strana - vrtichvost Všeobecné konfederace pracujících Řecka a Konfederace státních zaměstnanců, které jsou nástroji kapitálu a hlasateli "třídní spolupráce" a zájmů zaměstnavatelů a vlády v odborech.

SYRIZA avanturisticky přistoupila k hnutí pobouřených mas, které bylo konjunkturálním, málo početným semeništěm reakčních představ. Její přístup byl diktován plánem stát se uchazečem na vytvoření buržoazní vlády. Nese velkou odpovědnost za to, že se v hnutí pobouřených mas účastnila společně s fašistickou zrůdou - stranou "Zlatý úsvit", která (společně s dalšími nacionalistickými silami) vystoupila proti memorandu, při použití vulgárních reakčních hesel, aby mohla manipulovat rozhořčenými pracujícími.


Boj KKE

Vedoucí úlohu v napadání KKE po volbách, nehrají pouze známé trockistické skupiny, ale i síly SEL (Strana evropské levice), například Levý blok Portugalska a Strana komunistické obrody Itálie. Předsedové těchto stran se opět neudrželi a vyjádřili své antipatie, živené evropským oportunismem ke KKE.

Podobně se chovají síly, které obviňují KKE z volby ND jako vládní strany. Tyto síly však skrývají, že v podstatě pouze KKE čelila ND a PASOKu, protože na rozdíl od SYRIZY nemá závazky k EU, NATO, velkokapitálu a jeho moci. KKE nekultivuje parlamentní iluze a říká pravdu lidu o silách podporujících buržoazní správu. Naše strana dlouhé roky bojuje proti vyděračským dilematům: "pro pravici nebo pro levici", "pro pravicové centristy nebo levicové centristy". Bojuje proti stanoviskům o nutnosti volby nejmenšího zla, které změnily komunistické strany Evropy ve vrtichvosty sociální demokracie.

Pokus pomluvit KKE bude odhalen a jeho iniciátoři - síly, bojující proti naší straně, se představí ve špatném světle. Jejich banální obvinění ze sektářství a izolacionizmu jsou popřena vedoucí úlohou KKE, KNE (Komunistická mládež Řecka) a PAME, třídních odborů, bojového sjednocení lidových vrstev a mládeže. Vyvracejí je desítky společných a odborových stávek, další stávky v různých podnicích, stovky akcí, v nichž se pracující sjednotili v boji za svá práva a střetávali se s mocí kapitálu a kapitalistickým barbarstvím.

Pro lid negativní výsledky voleb, nemohou popřít tyto významné úspěchy.

Tato drahocenná zkušenost je základem růstu třídního boje do vítězného konce.

KKE vystupovala a bude i nadále vystupovat proti spolupráci vládnoucích kruhů. Trvá na vytvoření společenského svazu dělnické třídy s lidovými vrstvami města a vesnice, s účastí mládeže a žen. Odmítá spolupráci při formování "levicové vlády", která bude řídit kapitalismus a trvá na vytvoření společensko-politického svazu pro boj za řešení lidových problémů, pro střety s monopoly a imperialismem. Boj tohoto svazu bude zaměřen na svržení kapitalistického barbarství a na vybojování dělnické, lidové moci.

Nebezpečí představuje strategie, která slibuje pracujícím a nezaměstnaným lepší zítřky v případě volby "levicové, progresivní" vlády, při zachování moci kapitálu a kapitalistického vlastnictví výrobních prostředků. Tato strategie je vyzkoušena, utrpěla fiasko a přivedla řadu komunistických stran k podrobení a dokonce k zániku.

Tato strategie tají základní otázku. Skrývá to, že moc a bohatství, vytvořené dělnickou třídou se nachází v rukách jejích vykořisťovatelů. Pokud panuje kapitalistická anarchie a motivem je zisk, není možné řešit otázku nezaměstnanosti, která neudržitelně roste.

Současné lidské potřeby nemohou být uspokojeny, jelikož se kapitalismus nachází v posledním, imperialistickém stadiu. Je "do morku kostí" reakční. Těžkosti spojené s kapitalistickou reprodukcí a konkurenční boj monopolů o nadvládu, usilovně směřují ke snižování ceny pracovní síly a zvyšují stupeň vykořisťování. Dokonce malá vítězství vyžadují tvrdá střetnutí se silami kapitálu. To dokazuje heroický sedmiměsíční stávkový boj slévačů oceli z Aspropirgosu, kterou důsledně podporují KKE, PAME a také tisíce pracujících z Řecka a zahraničí, projevujíc svou třídní solidaritu.

Je veden každodenní boj za pracovní zařazení, na obranu nezaměstnaných, za mzdy a důchody, za bezplatné zdravotnictví, sociální zabezpečení a vzdělání. Každodenní boj proti imperialistickým válkám, za odchod z imperialistických spojenectví, za lidovou vládu a demokratická práva je bezprostředně a nerozlučně spojen s bojem za svržení kapitalismu.

Principiální stanovisko KKE dokládá, že revoluční strana není licoměrná, že neodmítá svou strategii, boj za dělnickou, lidovou moc, za socialismus, aby tím získala hlasy v parlamentních volbách a podpořila síly, které chtějí řídit systém a sloužit mu.

KKE řekla lidu pravdu. Vyzvala ho k podpoře a posílení strany, k vnesení rozhodujícího vkladu pro odvrácení protilidových opatření, do reorganizace a upevnění dělnického, lidového hnutí, do vývoje boje, který vznáší požadavky a otevírá cestu k radikálním přeměnám.

KKE kráčela proti proudu. Dělala to už dříve, kvůli důležitým politickým otázkám, mezi jinými, pro odhalení podstaty kontrarevoluce a svržení socialismu, k usvědčení imperialistické podstaty EU a boji proti ní. Strana vystupovala proti Maastrichtské smlouvě, odsuzovala imperialistické intervence a odhalovala důvody, kterými byly hájeny atd.

Ve volbách vystupovala KKE navzdory strachu, fatalismu a různorodým hrozbám (vyhnání země z eurozóny a neexistence řízení) a iluzím, které systematicky kultivovala SYRIZA. Strana odhalila lidu, podstatu kapitalistické krize a předpoklady východiska z ní ve prospěch pracujících a předpoklady účasti KKE ve vládě. Jsou spojené s odchodem z EU a NATO, s jednostranným odpisem dluhu a se zespolečenštěním výrobních prostředků. KKE postavila proti buržoazní správě, dělnickou, lidovou moc. Bojovala, i když si uvědomovala hrozbu, že na to doplatí ve volbách.

Dokonce malý ústupek strany před nátlakem podílet se na vládě, povolané řídit krizi by vedl k odzbrojení, k ústupu a porážce dělnického hnutí. Vedlo by to k přerušení práce na vytvoření mocného společensko-politického svazu, bojujícího proti politice monopolů a imperialistických uskupení, takových jako je EU a NATO. Stalo by se přehradou pro sjednocení lidu v boji za řešení každodenních problémů, které se neustále vyostřují, za perspektivu dělnické, lidové moci. V takovém případě by KKE přestala být důslednou ve slovech i činech. Od strany byly vyžadovány škodlivé, jasně chybné ústupky od jejího programu a přímých úkolů v boji.

Velký význam má fakt, že v podmínkách kdy v Evropě řada dalších komunistických stran zůstává pouze v rámci parlamentů, nebo se rozpouští v sociálně-demokratických a oportunistických, levicových strukturách, K vydržela i když se snížil její volební výsledek bez ohledu na svůj široký politický vliv. Ve strategii KKE se hovoří o existenci dvou cest vývoje a o nutnosti vytvoření společensko.politického svazu pro boj za dělnickou, lidovou moc a také o nutnosti rozšíření a prohloubení spojenectví s dělnickou třídou a chudými lidovými vrstvami. Tato strategie bude i nadále řídící činností strany ve vztahu k národu, aby vydržel a nezlomil se v předvečer nových peripetií, které ho očekávají.

Každodenní události potvrzují strategii KKE. Strategie strany je založena na komunistických principech, ona určuje cíl, podmínky a způsob řešení základního rozporu mezi prací a kapitálem na základě třídního boje. Bojuje za vyřešení ústředního problému - problému moci, za likvidaci vykořisťovatelských výrobních vztahů. Kapitalismus přežívá své otřesy následkem svých nepřekonatelných rozporů a stává se neustále reakčnějším a nebezpečnějším. Žádným způsobem nemůže v řízení systému dosáhnout řešení, které by vedlo k prospěchu lidu. Vyzbrojena takovouto strategií a linií boje, KKE všechny ty roky neúnavně bojuje za reorganizaci komunistického hnutí na revolučním základě. Podporuje a povzbuzuje boj komunistů, antiimperialistický boj na celém světě. Posiluje internacionální solidaritu a současně na sebe bere zodpovědnost za rozvoj třídního boje na národní úrovni.

Naše strana se velice přísně a sebekriticky staví ke své činnosti. Podtrhuje, že je nedostatečné mít pouze správnou strategii a bojové kvality. Studuje své nedostatky, aby její odpovědná práce měla lepší výsledky, aby zvyšovala svou ideově-politickou úroveň, aby výstavba strany rychleji pronikala do závodů, pracovních míst všeobecně a také lidových okresů. Aby zesilovalo třídní hnutí, aby se odbory a další masové struktury staly ještě masovějšími, aby přitáhla nové síly k boji.

KKE pokračuje v boji, uvědomuje si rostoucí odpovědnost a projevuje rozhodnost v boji za řešení problémů lidí. Své úsilí zaměří na boj proti protilidové daňové politice, za kolektivní smlouvy, mzdy a důchody, na ochranu nezaměstnaných, na boj za bezplatné zdravotnictví, sociální zabezpečení a vzdělání. Strana připravuje své síly v souvislosti s hrozbou imperialistické války proti Sýrii a Íránu.

Strana vytváří frontu proti protilidové politice ND, PASOKu a Dináru (Demokratické levice, která se odklonila od SYRIZY a byla zahrnuta do plánu na manipulaci lidu "levicí").

Již dávno jsme informovali mnohé komunistické strany o tom, že se útoky na KKE zesilují. Mnozí soudruzi velmi dobře ví, že buržoazie, státní i mimostátní struktury vyzkoušely potlačovací prostředky i provokace proti KKE a PAME. I nyní je potřeba zvýšené opatrnosti pro odražení rostoucích útoků na KKE.

Pokračujeme v boji. Snažíme se být efektivnější v organizaci a vývoji třídního boje.

Nižší volební výsledek KKE neruší základní přednosti naší strany, vybojované s velkým úsilím. Neruší to její sílu v odborech, v masových organizacích, v dělnickém, lidovém hnutí, mezi mládeží, její autoritu u dělnické třídy, důvěru lidí v každodenním boji, bez závislosti na tom, že to nebylo vyjádřeno ve volbách.


"V neštěstí se pozná přítel"

Takovým způsobem síly, které se otevřeně nebo skrytě snaží svévolně vykládat výsledky voleb, aby podkopali strategii a taktiku KKE a také její úlohu v mezinárodním komunistickém hnutí, budou revolucionáři komunisty a dělnickou stranou kriticky zhodnoceny.

Sil, které vládnou kapitalistickému systému, je nadbytek. Lidem jsou však potřebné komunistické strany, skutečné komunistické strany, které nebudou spravovat kapitalistické barbarství ve jménu "levicové vlády" a realistického smíření s negativním, vzájemným poměrem sil. V takovém případě začnou síly kapitálu fungovat bez překážek, drahocenný čas bude ztracen a dělnická třída a lidové vrstvy za to draze zaplatí.

Georgios Marinos, člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Řecka

Překlad: Komunistický svaz mládeže