17. června 2011

Žádný souhlas s ruinováním lidu

Odpor proti sociálně a ekonomicky devastujícím dopadům kapitalistické krize vede do ulic pracující v řadě evropských zemí. Třídní boj jakožto nástroj obrany a protiútoku pracujících vůči moci vládnoucího kapitálu zesiluje. Dnes byla jeho projevem nejen odborová stávka v České republice, ale například i v Řecku, dovedenému vládou plutokracie až na kraj bankrotu. V Řecku probíhají masové protestní akce pracujících, jejichž organizování se aktivně účastní Komunistická strana Řecka a s ní politicky spojené třídně orientované odbory PAME. Jejich boj je inspirací i pro pracující a komunisty v naší zemi. Proto zařazujeme poznámkami doplněný překlad článku Komunistické strany Řecka.

Politický vývoj v Řecku postupuje rychle. Stabilní linie Komunistické strany Řecka (KKE) a třídně orientovaného hnutí pracujících, podle níž dělníci nejsou ani trochu zodpovědní za krizi, nýbrž je zodpovědný kapitál, a podle níž masový stávkový boj stovek tisíc dělníků, masové odmítnutí dělníků, nepřijímá ve jménu "vlastenectví" břemeno krize, tato linie vedla buržoazní třídu a její strany k provádění různých manévrů. Ve středu, zatímco byly v plném proudu masové stávkové demonstrace, v nichž hrála PAME hlavní úlohu, došlo k pokusu z iniciativy předsedy vlády na společnou vládu tvořenou sociálně-demokratickým PASOK a konzervativní Novou demokracií. Tento pokus neuspěl, což vedlo k premiérovu oznámení změn ve vládě. Komunistická strana Řecka odsoudila plány, které si kladou za cíl souhlas lidí s protilidovými opatřeními, a požadovala posílení lidového boje a volby. Odpoledne 16. června pořádá KKE demonstrace ve všech městech Řecka.

Kronika vývoje: Masivní stávka PAME, reakce na divoký protidělnický útok

15. června byla úspěšně dokončena generální stávka uspořádaná PAME, která hraje klíčovou roli na pracovištích a ve stávkových demonstracích, kde třídně orientované síly měly jasnou převahu, proti novému protidělnickému útoku vlády, která podporuje zájmy velkého kapitálu za opory Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu.

Opatření, která jsou uvedena v tzv. "střednědobém programu" zahrnují nové snížení mezd a propouštění, zvyšování pracovní doby, rozšiřovaní pružného zaměstnání, zvýšení DPH z 13% na 23%, nová břemena u samostatných podnikatelů, škrty v důchodech, divoké krácení sociálních dávek, privatizace atd. Tato opatření zpustoší práva lidu a rozšíří bídu a chudobu.

Odpověď byla dána samotnou dělnickou třídou a jinými lidovými vrstvami stávkou 15. června.

Velké továrny, řada pracovišť, státních orgánů, veřejné dopravy, přístavy byly ochromeny po dobu 24 hodin. Třídně orientované síly bojovaly od úsvitu na obranu stávky proti zastrašování a tlaku vyvíjenému zaměstnavateli. Stávkové hlídky, které se zřídili v mnoha pracovištích, hrály klíčovou roli v úspěchu stávky.

V Aténách PAME (Militantní dělnická fronta) uspořádala masivní stávkovou demonstraci v centru města, která byla působivá, pokud jde o účast i bojovnost, a mnohem větší, než jsou manifestace kompromisního vedení konfederace odborů v soukromém i veřejném sektoru (GSEE a ADEDY), stejně jako protesty tzv. "rozhořčených občanů". Podobné masové demonstrace uspořádala PAME v 67 městech po celé zemi. Je příznačné, že když pochod v Aténách dorazil na náměstí Syntagma, poslední protestující byli ještě na začátku. Celý pochod byl rozvinut organizovaně a zabezpečeně, tedy zabraňoval aktivitě jakéhokoliv druhu provokatérů a buržoazních mechanismů.

Alekos Arvanitidis, člen výkonného sekretariátu PAME, hlavní řečník na demonstraci na náměstí Syntagma, zmínil mimo jiné:

"Už čelí obtížím v důsledku lidového boje a rozhořčení. Nyní je zapotřebí koordinovanějšího a specifičtějšího boje. Nestačí se zbavit memoranda, musíme se zbavit politiky, která tato memoranda plodí. Na PASOK a Novou demokracii musí dopadnout silný úder. Doba boje přišla, musíme klást požadavek na vystoupení z Evropské unie.

Nesouhlasíme, nepřebíráme žádnou odpovědnost za plány plutokracie. Bojujeme s cílem ochránit život dělnických rodin, s cílem zachránit lid od chudoby. Už žádné zastrašování a manipulace. Plutokracie a kapitalismus musí být zruinovány.

Musíme bojovat až do svržení této politiky, za politiku, která bude splňovat současné potřeby lidu, za změny a zvraty, které přivedou lid k moci. Potřebujeme třídně orientované hnutí, organizované a odhodlané bojovat až do konce. Bez dělníků se žádné kolo nemůže otáčet. Můžeme to dělat, dokud si lidé neuvědomí svou moc, dokud se lidé nerozhodnou využít své moci a správně ji použít!

Neuznáváme žádný dluh. Dluh je nelegální jako celek a patří plutokracii. Nepřipustíme, že bychom měli zaplatit jediný cent, ani jedno euro. Platit musí plutokracie. Nyní musíme bojovat o vystoupení z EU. Musíme opustit dravou alianci monopolů. Lidé by v rámci EU neměli nic očekávat. Pro lid nadešel čas, vzít svůj život do vlastních rukou.

Z tohoto pódia bychom chtěli podat vlastní kritický postoj s ohledem na vyjádření rozhořčení lidu, samozvaného hnutí "rozhořčených občanů".

Nestačí říci: "Já bojuji za demokracii", pokud nepožadujete zároveň demokracii na pracovištích, pro koho demokracie, jaké třídě tato demokracie slouží, a především, pokud nebojujete proti diktatuře monopolů.

Hesla "strany pryč, odbory pryč", která jsou podporována v některých centrech, v "hnutích na náměstích" mají reakční obsah, vytváří zmatek. Jsou pro hnutí krokem zpět.

Kladení PAME na jedné straně a GSEE a ADEDY na straně druhé na jednu úroveň je rovno ignorování dějin třídního boje a slouží pouze vykořisťovatelům pracujících.

Takže jaký druh hnutí potřebujeme? Poklidné hnutí, hnutí tichého protestu, hnutí, jež dělá jednoduše neuctivá gesta prstů ruky? Anebo hnutí, které usiluje o zlom, střet a svržení? "Nezávislé-autonomní" hnutí anebo třídně orientované hnutí, jež bude nezávislé na jakémkoli ideologickém a politickém vlivu buržoazie?

Nevyhraněné hnutí, které bude bojovat o pouhou správu systému a klopýtat při manévrech stávajícího sociálního a politického systému anebo hnutí, které dá každodenním bojům perspektivu jiné společnosti, jež bude sloužit potřebám lidu?

"To je hnutí, které dnes potřebujeme, hnutí, které bude ostnem zabodnutým v bocích plutokracie", uzavřel představitel PAME.

Velká delegace Ústředního výboru Komunistické strany Řecka vedená generální tajemnicí KKE Alekou Paparigou se zúčastnila masové demonstrace PAME. (Kde byla většina vedoucích představitelů KSČM při velké stávce odborů v Praze dne 16. června 2011? Očekávatelná masová mobilizace Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska vedeného J. Grospičem, jenž se demonstrace osobně zúčastnil, nebyla příliš viditelná. Pozn. překladatele.) Generální tajemnice poskytla sdělovacím prostředkům následující prohlášení: "slogan, který je dnes relevantní a zralý, zní: zlomit, svrhnout, vystoupit z EU. Neexistuje jiná realistická odpověď lidu."

Masová demonstrace PAME opustila náměstí Syntagma organizovaně, jakmile nepokoje mezi mechanismem provokatérů a policejními silami začaly.
Příprava a podmínky stávkové mobilizace

Třídně orientované síly, které bránily stávku u vchodů do továren a dalších provozoven, bránily s rozhodností svoji demonstraci a se smyslem pro zodpovědnost ukázaly převahu PAME v otázce orientace a organizace dělnického boje.

Třídně orientované síly odsoudily protilidovou politickou linii a připravily stávku a demonstraci v ulicích Athén a v desítkách měst v zemi, jež se uskutečnily v sobotu 11. června.

Parlamentní skupina KKE současně odsoudila obludnost protilidového "střednědobého programu", který vláda sociálnědemokratického PASOKu předložila v parlamentu, protože slouží zájmům plutokracie a ničí práva pracujících a lidu.

Parlamentní skupina KKE vydala stanovisko, v němž informovala občany, že se nebude účastnit žádné parlamentní procedury týkající se "střednědobého programu" ani v odpovídajícím parlamentním výboru ani v plénu. Prohlásila, že se namísto toho zúčastní po boku komunistů na stávkách a dělnických a lidových bojích obecně. (Proč tak neučinil v průběhu odborářské stávky 16. 6. 2011 parlamentní klub KSČM? Pozn. překl.) Vyzvala třídu pracujících, lidové vrstvy a mládež, aby se zúčastnily stávky 15. června a všech dalších stávek, aby posílily demonstraci PAME a věnovaly všechny své síly boji s protilidovou politikou PASOKu, Nové demokracie a Evropské unie a aby bojovaly proti "střednědobému programu", proti jakémukoli druhu v jeho směru jdoucího memoranda a proti všem opatřením zaměřeným proti pracujícím a lidu.

Jak se uvádí v stanovisku parlamentní skupiny KKE: "Nyní musíme zesílit lidový zápas všech našich sil, aby plutokracie zaplatila za kapitalistickou krizi, za dluh a deficit. Lidé mají pouze jedinou zodpovědnost: svrhnout protilidovou politiku svojí organizací, společnou akcí, lidovou aliancí. Lidová moc a ekonomika, vystoupení z Evropské unie a z dalších imperialistických organizací."
Demonstrace KKE v celé zemi

KKE v prohlášení k politickému vývoji vyzývá lid, aby se účastnil demonstrací v celé zemi konaných 16. června. Aleka Papariga, generální tajemnice ÚV KKE pronesla v Athénách projev.

V prohlášení se zdůrazňuje:

"Teď je čas, aby lid zasáhl.

Svým zápasem, svojí organizací a ve volbách.

Nyní je čas, aby potvrdil svůj odpor vůči scénářům zformování vlády spolupráce prosazované Evropskou unií a plutokracií. Jejich cílem je jakýmkoli způsobem svázat a podrobit lid a vést ho k propasti bankrotu s cílem ochránit zájmy a moc monopolů. Žádné iluze nejsou přípustné. Zastrašování musí padnout.

Teď je čas, aby lidé svěřili důvěru Komunistické straně Řecka, která jim zjevně říkala pravdu. Byť někteří s ní nemusí zcela souhlasit, je nutné udělat společně s ní kroky kupředu, aby tak mohly být vystaveny konfrontaci reakční scénáře - nová barbarská invaze.

Lidé by neměli chovat žádnou důvěru ani se nechat zastrašovat tím, co PASOK, Nová demokracie a ostatní strany, které slouží plutokracii, vyhlašují. Mění své masky, aby chytily lidi do pasti, zatímco sledují stale stejnou cestu. Stávají se stale agresivnějšími na účet lidu. Krize v eurozóně se prohlubuje. Ke kapitalistickému barbarství nelze přistupovat s falešnými představami a s ústupky. Nyní je čas, aby lid převzal zodpovědnost. Je čas učinit rozhodující krok kupředu; odpoutat se politicky a ideologicky od stran, které slouží systému a Evropské unii.

Řešení lze dosáhnout, pokud budou lidé organizovaní a odhodlaní, společně s KKE.

Lidé mohou čelit nové barbarské ofenzivě, pokud budou organizovaní, budou usilovat o skutečně radikální změny, o svržení moci a panství monopolů a odpoutání od EU.

ŽÁDNÉ OBĚTI KRIZI, DLUHU, ZISKŮM PLUTOKRACIE".